Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2023 – vyhlášení pravidel

obrazek
23. prosince 2022 06:12, aktualizováno 03. ledna 2023 09:34, Bc. Zdeněk Valenta
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3009/22 ze dne 29. 12. 2022 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2023 a vyhlašuje následující dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2023:
Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
• Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje

Dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro rok 2023 se týká poskytování dotací pro oblast péče o kulturní dědictví jako účinného nástroje k posílení hodnoty a atraktivity území Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje, k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
o Dotace na stavební a restaurátorské práce přímo související se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky.
o Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
o Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Dotační program Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje pro rok 2023 se týká poskytování dotací k zajištění zájmů památkové péče v regionu Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón a staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, a zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
o Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón.
o Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje.
o Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
o Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón.

Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na obnovu objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození jejich památkových a historických hodnot.

V případě nově vyhlášeného dotačního titulu na podporu tvorby plánů ochrany památkových rezervací a zón jsou žadateli výhradně obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří, v rámci tohoto dotačního titulu lze žádat na příspěvek na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací nebo památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany.

Znění pravidel obou dotačních programů pro rok 2022 včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách tohoto článku.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.
Sběr žádostí je stanoven v termínu 30. 1. 2023 - 20. 2. 2023 (do 17:00 hodin).


Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí a středu v úředních hodinách do 13. 2. 2023.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.


Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:
Mgr. Tereza Eismannová
č. kanceláře 462
Telefon: +420 377 195 631
E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz
administrátor pro ORP: Stříbro, Tachov

Mgr. Vilém Wolf
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 240
E-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz
administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod

Mgr. Michael Bašta
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 616
E-mail: michael.basta@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice

Mgr. Tomáš Kofroň
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 473
E-mail: tomas.kofron@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Blovice, Rokycany, Klatovy

Ing. Michala Poláková
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Plzeň, Nepomuk, Přeštice, Sušice


Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačních programech:
Bc. Petr Bunda
oddělení památkové péče - č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 361
E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz


Časový harmonogram dotačních programů:
30. 12. 2022 vyhlášení a zveřejnění Programů
30. 01. 2023 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
20. 02. 2023 uzávěrka podávání žádostí o dotace
07. 09. 2023 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
31. 10. 2023 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pro všechny dotační tituly v rámci programu Památky a pro dotační tituly dle čl. I. odst. 1, 2, 3 Pravidel programu Zóny)
26. 02. 2024 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pouze pro dotační titul dle čl. I. odst. 4 Pravidel programu Zóny – plány ochrany)


Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.

Soubory ke stažení