Právo a legislativa

Působnosti odboru právního a legislativního


 Vedoucí odboru               Zaměstnanci odboru                                    

Samostatná působnost odboru:

 1. poskytuje právní stanoviska k výkladu právních předpisů a pojmů;
 2. v rámci své působnosti poskytuje právní pomoc ostatním odborům úřadu a orgánům kraje, a to zejména právní stanoviska k právním předpisům a pojmům;
 3. poskytuje na vyžádání příslušného vedoucího odboru konzultace a spolupracuje při zpracování právních dokumentů (zejména různých druhů smluv, zřizovacích a zakládacích listin a dodatků k nim, podání k soudu, vnitřních předpisů) a právních stanovisek k právním předpisům;
 4. spolupracuje s ostatními odbory a koordinuje jejich činnost při přípravě návrhů právních předpisů kraje a návrhů zákonů předkládaných Poslanecké sněmovně v rámci zákonodárné iniciativy zastupitelstva;
 5. zajišťuje činnost v rámci administrace soudních sporů organizací v rozsahu vnitřního předpisu Rady Plzeňského kraje;
 6. poskytuje metodickou pomoc právnickým osobám Plzeňského kraje v oblasti komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
 7. zajišťuje metodické vedení a dohled ve vztahu k ostatním odborům v oblasti evidence soudních sporů;
 8. zajišťuje zpracování připomínek k legislativním návrhům v rámci vnějšího připomínkového řízení dle Legislativních pravidel vlády; vede centrální evidenci doručených návrhů a uplatňovaných připomínek, zajišťuje uchovávání a archivaci dokumentace vztahujících se k těmto návrhům;
 9. vede evidenci platných právních předpisů kraje;
 10. shromažďuje částky Sbírky zákonů, Úředního věstníku EU a Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a zajišťuje jejich zpřístupnění ostatním zaměstnancům;
 11. zajišťuje uveřejňování právních předpisů kraje a dalších skutečností, stanovených zákonem, ve Věstníku právních předpisů kraje; určuje definitivní znění materiálu připraveného k vyhlášení ve Věstníku kraje;
 12. vede centrální evidenci Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje;
 13. zajišťuje agendu spojenou s administrací právních sporů dle vnitřního předpisu RPK;
 14. poskytuje právní služby ostatním orgánům kraje na základě požadavků RPK nebo ředitele KÚ;
 15. poskytuje právní pomoc při zápisu ochranných známek do rejstříku;
 16. podílí se na tvorbě a novelizaci vnitřních předpisů kraje;
 17. poskytuje informace orgánům kraje o nových právních předpisech, významných z hlediska činnosti kraje, a o změnách těchto právních předpisů;
 18. spolupracuje při vytváření návrhů usnesení do RPK a ZPK na vyžádání příslušného vedoucího odboru;
 19. v souladu se zvláštním zákonem zpracovává návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů;
 20. poskytuje metodiku v oblasti veřejných zakázek a odpovídá za aktualizaci vnitřního předpisu v oblasti zadávání veřejných zakázek;
 21. připravuje pro orgány kraje návrhy na jmenování a odvolání ředitele Centrálního nákupu, příspěvkové organizace;
 22. pro rozhodování orgánů kraje vykonává dohled nad činností Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, a poskytuje jí odbornou a metodickou pomoc;
 23. pro rozhodování orgánů kraje vytváří podklady ve vztahu k Centrálnímu nákupu, příspěvkové organizaci;
 24. provádí kontrolu Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na základě pověření ředitele KÚ;
 25. poskytuje právní podporu Výboru pro veřejné zakázky ZPK, příp. dalších výborům ZPK;
 26. řipravuje návrhy interních pravidel na zajištění ochrany osobních údajů (GDPR);
 27. poskytuje metodická stanoviska v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR);
 28. poskytuje metodiku v oblasti registru smluv a odpovídá za aktualizaci vnitřního předpisu v oblasti registru smluv.


Přenesená působnost odboru:

 1. rozhoduje o udělení souhlasu s uzavíráním veřejnoprávních smluv a s jejich změnami;
 2. poskytuje metodickou pomoc obcím v oblasti uzavírání veřejnoprávních smluv dle zákona o obcích a správního řádu;
 3. vede evidenci veřejnoprávních smluv;
 4. zajišťuje zveřejňování veřejnoprávních smluv ve Věstníku právních předpisů kraje;
 5. zasílá Ministerstvu vnitra veřejnoprávní smlouvy ve věcech zapisování údajů souvisejících s trvalým pobytem a adresou pro doručování do informačního systému evidence obyvatel;
 6. vede evidenci nařízení obcí;
 7. vykonává dozor nad zákonností vydávaných nařízení obcí dle zákona o obcích;
 8. poskytuje metodickou pomoc obcím v oblasti vydávání nařízení obcí dle zákona o obcích;
 9. vyzývá obce ke sjednání nápravy v oblasti vydávání nařízení obcí dle zákona o obcích;
 10. rozhoduje o pozastavení účinnosti nařízení obce dle zákona o obcích;
 11. zpracovává návrh na zrušení nařízení obcí dle zákona o obcích;
 12. vede a aktualizuje internetové stránky Plzeňského kraje v záložce „Legislativa a vnitřní správa – Veřejnoprávní smlouvy“ a v záložce „Legislativa a vnitřní správa – Nařízení měst a obcí“, v záložce „Legislativa a vnitřní správa – Shromažďování“ a v záložce „Legislativa a vnitřní správa – Obecná metodika pro obce“;
 13. vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu;
 14. rozhoduje o převedení přenesené působnosti dle § 65 zákona o obcích;
 15. rozhoduje o oddělení části obce dle § 22 zákona o obcích.