Krajský živnostenský úřad

KŽÚ je oddělením odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Činnosti vykonávané krajským živnostenským úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Krajský živnostenský úřad

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,

 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu
 • je oprávněn nařídit obecnímu živnostenskému úřadu ve svém správním obvodu provedení živnostenské kontroly
 • je odvolacím orgánem vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, rovněž přezkoumává rozhodnutí obecních živnostenských úřadů mimo odvolací řízení a rozhoduje o povolení či nařízení obnovy
 • na úseku živnostenského podnikání spolupracuje s dalšími příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání a zabezpečuje spolupráci s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • má právo vyžadovat od ústředních správních orgánů potřebná stanoviska a vyjádření
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku


Krajský živnostenský úřad

 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy – zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
  a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).

Důvodem veřejnoprávní regulace v této oblasti je především snaha zákonodárce o ochranu spotřebitele – adresáta informací plynoucích z reklamního sdělení, která jsou formulována především za účelem nalákat a prodat co nejvíce zboží, často bez ohledu na pravdivost poskytnutých informací či jiné společenské hodnoty. Tento zákon reguluje reklamu z hlediska jejího obsahu, způsobu šíření (formy) a rozsahu šíření (místo, doba). 

Krajský živnostenský úřad vykonává dozor nad reklamou na:

 • tabákové výrobky,
 • elektronické cigarety,
 • alkoholické nápoje,
 • humánní léčivé přípravky,
 • humánní léčivé přípravky zaměřenou na širokou veřejnost,
 • humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky,
 • podporující darování lidských tkání a buněk,
 • potravy a kojeneckou výživu,
 • přípravky na ochranu rostlin,
 • veterinární léčivé přípravky,
 • dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby,
 • hazardní hry,
 • střelné zbraně a střelivo,
 • činnost v pohřebnictví.


Krajský živnostenský úřad

je v rámci krajského úřadu v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, pověřen výkonem cenové kontroly, ukládáním a vybíráním pokut za porušení cenových předpisů. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je předmětem cenových kontrol dodržování cenových předpisů, zejména pak plnění evidenční a informační povinnosti nebo povinnosti označování zboží cenami:

 • v souladu s ustanovením § 11 výše uvedeného zákona jsou prodávající povinen vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji a uchovávat tři roky po skončení platnosti ceny zboží evidenci o cenách a kalkulace cen

 • v § 13 je prodávajícímu stanovena povinnost označit zboží cenou platnou v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně např. formou ceníku

 • dle § 13a musí při nabídce a prodeji zájezdů prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která musí být zaplacena.

 
Krajský živnostenský úřad

v souladu s ustanovením § 2g odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.


Krajský živnostenský úřad

v rámci projektu vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; např. ověřené výpisy z katastrálního úřadu, obchodního,  živnostenského rejstříku a výpis z rejstříku trestů.


Kontakty:
Ing. Jan Nový, vedoucí odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad
Ing. Václav Kohout
, vedoucí odd. krajský živnostenský úřad
Bc. Alena Šulcová, zást. ved. odd. krajský živnostenský úřad