Informační a komunikační technologie

Odbor informatiky

Působnost odboru

 • koncepčně vede rozvoj a provoz informačních a komunikačních technologií v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje;
 • zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování standardů ISVS;
 • zajišťuje koordinaci a součinnost v oblasti informačních a komunikačních technologií při krizových situacích;
 • zastupuje kraj v odborných pracovních platformách v rámci veřejné správy;
 • v rozsahu své působnosti zpracovává návrhy vnitřních předpisů;
 • zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli techniky a programového vybavení včetně nákupu a přejímky;
 • navrhuje, koordinuje a řídí projekty rozvoje informačních technologií v rámci kraje;
 • zabezpečuje metodickou pomoc obcím v oblasti informačních systémů veřejné správy.


Oddělení správy sítě a serverů

 • zajišťuje provoz serverů, koncových zařízení a s tím spojených služeb v rámci Krajského úřadu Plzeňského kraje;
 • navrhuje topologii vnitřní sítě, zajišťuje její realizaci, správu a dohled;
 • zabezpečuje realizaci a dohled v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií;
 • zajišťuje interní PKI infrastrukturu;
 • provozuje a rozvíjí datové a hlasové komunikace;
 • zajišťuje provoz Technologického centra PK a záložního Technologického centra PK;
 • zajišťuje provoz regionální komunikační infrastruktury CamelNET;
 • zajišťuje zálohování systémů;
 • ve svěřené oblasti zabezpečuje dohled nad licenční politikou ve svěřené oblasti;
 • zajišťuje provoz školící místnosti;
 • koordinuje budování datových sítí pro potřeby regionální komunikační infrastruktury na území kraje;
 • podílí se na tvorbě koncepcí a strategií IT;
 • zajišťuje přípravu technických částí zadávacích podmínek v rozsahu své působnosti, poskytuje součinnost při nastavení hodnotících kritérií, podílí se na dotčených výběrových řízeních.


Oddělení aplikací a databází

 • provozuje a rozvíjí aplikační vybavení Krajského úřadu Plzeňského kraje;
 • provozuje a rozvíjí databázové systémy pro jednotlivé aplikace;
 • definuje a kontroluje bezpečnostní politiku databází včetně oblasti ochrany osobních údajů;
 • spravuje a rozvíjí integrační vazby jednotlivých aplikací;
 • pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje provozuje, programuje a rozvíjí aplikaci Help-Desk;
 • provádí správu rozhraní pro výměnu dat s dalšími organizacemi;
 • posuzuje rozvoj a technické možnosti realizace úprav jednotlivých aplikací dle potřeb zadaných jednotlivými garanty aplikací;
 • zabezpečuje dohled nad licenční politikou ve svěřené oblasti;
 • zabezpečuje agendy eGovernment aplikací v prostředí kraje;
 • podílí se na tvorbě koncepcí a strategií IT;
 • předkládá návrhy na pořízení aplikačního vybavení Krajského úřadu Plzeňského kraje dle požadavků jednotlivých odborů;
 • zajišťuje přípravu technických částí zadávacích podmínek v rozsahu své působnosti, poskytuje součinnost při nastavení hodnotících kritérií, podílí se na dotčených výběrových řízeních.


Oddělení geografických informačních systémů

 • zabezpečuje provoz, správu a rozvoj GIS Krajského úřadu Plzeňského kraje; 
 • realizuje a provozuje projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje;
 • vykonává dohled nad zadáváním koncepcí a studií krajem s datovým výstupem a vstupem;
 • koordinuje komunikační a datové toky mezi krajem a veřejnou správou, zajišťuje vhodnou integraci;
 • koordinuje pořizování dat Krajským úřadem Plzeňského kraje a jeho zřizovanými nebo zakládanými organizacemi;
 • zpracovává multimediální data a předtiskovou přípravu;
 • zabezpečuje podporu a vzdělávání uživatelů v oblasti GIS;
 • zabezpečuje správu a provoz mapových serverů Plzeňského kraje;
 • provádí datovou analýzu dle požadavků včetně vizualizace výsledků do mapy;
 • dohlíží na dodržování Směrnice pro údržbu a provozování Digitální technické mapy
 • Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje;
 • zabezpečuje dohled nad licenční politikou ve svěřené oblasti;
 • vytváří strategii GIS na úrovni kraje, podílí se na tvorbě koncepcí a strategií IT;
 • zajišťuje přípravu technických částí zadávacích podmínek v rozsahu své působnosti, poskytuje součinnost při nastavení hodnotících kritérií, podílí se na dotčených výběrových řízeních.


Oddělení metodiky a podpory

 • zabezpečuje první úroveň hardwarové a softwarové podpory uživatelů;
 • zajišťuje služby neveřejné certifikační autority pro zaměstnance Plzeňského kraje;
 • poskytuje právní a legislativní podporu odboru informatiky;
 • provádí operátorský dohled nad Help-Desk;
 • zabezpečuje vstupní vzdělávání v informačních technologiích, podílí se na tvorbě obsahové náplně toho vzdělávání;
 • zajišťuje a koordinuje vzdělávání v oblasti ICT, spolupracuje s garanty aplikací, se školskými a vzdělávacími institucemi v oblasti ICT;
 • zajišťuje koncepční vedení obsahové náplně, struktury a vzhledu elektronického vzdělávacího portálu;
 • zajišťuje evidenci, správu a inventarizaci dlouhodobého movitého majetku v oblasti informačních technologií;
 • koordinuje rozvoj a obsah katalogu ICT služeb poskytovaných odborem;
 • zabezpečuje zpracování kompletních zadávacích podmínek, administraci veřejných zakázek odboru;
 • zajišťuje rozvoj regionální komunikační infrastruktury CamelNET;
 • ve spolupráci s ostatními odděleními odboru zabezpečuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů ve svěřené oblasti;
 • pro rozhodování orgánů kraje navrhuje vyhlášení podpůrných a dotačních programů v oblasti ICT z rozpočtu kraje a schválené programy administrativně zajišťuje;
 • koordinuje činnosti ICT s ostatními odbory úřadu;
 • zajišťuje administrativní podporu odboru informatiky.