Úřední deska

Veřejné projednání střednědobého a akčního plánu sociálních služeb na rok 2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022 a akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022 budou veřejně projednány dne 10. 11. 2021...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Stavba hal pro výkrm brojlerů – farma Měcholupy” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Stavba hal pro výkrm brojlerů – farma Měcholupy” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih, k.ú. Měcholupy u Blovic) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 31 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 31 integrovaného povolení pro zařízení "Energetika" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80 ...

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje možnost převzít písemnost - Rozhodnutí, stavební povolení, na stavbu "PARKOVACÍ STÁNÍ V ŽATECKÉ ULICI V KRALOVICÍCH" ...

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Sedlišťského potoka v ř. km 0,000 - 18,161

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad stanovuje záplavové území významného vodního toku Sedlišťského potoka od soutoku se Mží po okraj lesa u Nového Sedliště a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území ...