Úřední deska

Stavební povolení "I/22 Nalžovské Hory - průtah"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal stavební povolení na stavbu "I/22 Nalžovské Hory - průtah" v rozsahu SO 101 Úprava silnice I/22, SO 107 Autobusová zastávka, SO 251 Opěrná zeď, SO 252 Oprava kamenné zídky, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Odvodnění komunikace ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb. (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Dehtín, Štěpánovice u Klatov) ...

Stanovisko "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021 - 2027"

Stanovisko ...

Zahájení zjišťovacího řízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká - rozvoj areálu"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení

Návrh koncepce "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021 - 2027"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje veřejnosti zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.