Úřední deska

Seznámení s podklady rozhodnutí

Seznámení s podklady rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci vydání územního rozhodnutí na stavbu "I/20 Losiná, obchvat" ...

Výzva Krajského soudu v Plzni potencionálním účastníkům řízení vedeného pod sp. zn. 57 A 37/2022

Výzva Krajského soudu v Plzni potencionálním účastníkům řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 14. 2. 2022, č. j. PK-DSH/1232/22, a o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 26. 11. 2016, č. j. OD/9018-2/16/Ba – o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotětín" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Chotětín" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 318/11 v k.ú. Špičák” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 318/11 v k.ú. Špičák” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ...

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064324-P

Ukončení mimořádných veterinárních opatření vyhlášených Nařízením SVS č.j. SVS/2022/052957-P ze dne 14.04.2022, a změněných Nařízením SVS č.j. SVS/2022/061138-P ze dne 05.05.2022 ...