Informace poskytnuté dle InfZ - oblast ekonomiky, personalistiky, informatiky a veřejného zdraví

obrazek
25. srpna 2020 09:53, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 30. 7. 2020 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost datovaná dnem 28. 7. 2020 o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Bylo požadováno poskytnutí následujících údajů, podle přiložených příloh, cit.:

Příloha 1 – oblast ekonomiky
1) Průřezový a odvětvový rozpočet za rok 2020, stav čerpání k 1. 7. 2020.
2) Kapitálové výdaje v rozsahu název akce, generální dodavatel, generální projektant, doba plnění, hodnota investice, spoluúčast jiných subjektů, smluvní vztah, odpovědná osoba za povinný subjekt i dodavatele.
3) Průměrná měsíční mzda (plat) brutto zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020.
4) Fond FKSP – čerpání za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 včetně pravidel pro jeho užití zaměstnanci povinného subjektu.
5) Kolektivní smlouva v aktuálním znění, počet odborových organizací u povinného subjektu v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce.
6) Neziskové organizace (spolky, nadační fondy, apod.), ve kterých je zřizovatelem nebo účastníkem povinný subjekt v rozsahu název, sídlo, IČO, statutární zástupce, zaměření, zakladatelská nebo zřizovací listina v aktuálním znění.

Příloha 2 – oblast personalistiky
1) Organizační struktura, organizační řád, etický kodex zaměstnance, pracovní a spisový řád, skartační řád, to vše v aktuálním znění.
2) Jmenný seznam volených představitelů kraje s uvedením – titul, jméno, příjmení, politická příslušnost, zastávaná funkce v orgánech kraje, rok narození, to vše v aktuálním stavu.
3) Jmenný seznam zaměstnanců povinného subjektu do úrovně vedoucího oddělení – titul, jméno, příjmení, zastávaná funkce, rok narození, to vše v aktuálním stavu.
4) Celkový počet zaměstnanců povinného subjektu za rok 2017, 2018, 2019 a k 1. 7. 2020 s rozlišením plánovaného a skutečného stavu.
5) Jmenný seznam externích poradců v oblasti ostrahy majetku, právních služeb, ekonomiky a exekučního řízení – název externisty, sídlo, IČO, předmět plnění, finanční ohodnocení, typ smluvního vztahu, doba trvání, odpovědný zástupce.
6) Jmenný seznam všech zřizovaných subjektů – název, sídlo, IČO, odpovědný zástupce, kontakty, v rozlišení podle oblasti (školství, sociální služby a pod.)

Příloha 3 – oblast informatiky a veřejného zdraví
1) Jmenný seznam software, používaného povinným subjektem – autor, název software včetně obchodního jména, držitel licence, autorská nebo licenční odměna, smluvní typ, doba trvání.
2) Vnitřní předpisy, upravující ochranu osobních údajů v aktuálním znění.
3) Opatření povinného subjektu v režimu nouzového stavu státu na ochranu zaměstnanců i veřejnosti před pandemií koronaviru Covid-19 v úplném znění.
4) Předpis BOZP v oblasti ochrany zdraví před infekčními nemocemi a patogeny v aktuálním znění včetně metodiky prevence a detekce.
5) Jmenný seznam ochranných pomůcek a prostředků v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19 v rozsahu – název komodity, název dodavatele + IČO, jednotkové množství, jednotková cena, smluvní vztah, termín dodání, celková cena dodávky.
6) Forma, způsob testování, vyhodnocování a opatření u pozitivně nemocných zaměstnanců a veřejnosti, počet provedených tesů od 1. 1. 2020 do současnosti, kolik osob pozitivních“.

Dne 6. 8. 2020 byl poskytnut k části žádosti odkaz na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ, neboť požadované informace jsou zveřejněné a je možné je dohledat na poskytnutých internetových odkazech. Dne 14. 8. 2020 bylo žadateli zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 InfZ a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 InfZ. Ke zbývajícím částem žádosti byly informace poskytnuty.

Poskytnutá informace je zveřejněna níže v příloze:

 

Soubory ke stažení