Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o počtech přestupkových řízení

17. prosince 2018 16:56, aktualizováno 15:56,

Dne 25. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 10. 12. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

Můj dotaz se týká přestupkových řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. a dále přestupkových řízení dle zákona č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. za období: 1.7.2015-1.7.2016 a 1.7.2017-1.7.2018.

1. Kolik  přestupkových řízení bylo vedeno?

2. Jaká byla průměrná doba trvání přestupkového řízení ve sledovaném období?

3. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto, ale od uložení sankce upuštěno, protože správní orgán měl za to, že k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.

4. V kolika  případech nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho spáchání.

5. V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)?“

 

KÚPK k žádosti sdělil následující informace:

KÚPK k žadatelem určenému období uvedl, že výkazy o přestupkových řízeních jsou zpracovávány za celý kalendářní rok, tj. za rok 2015 či 2016, nikoli za období od 01.07.2015 do 01.07.2016 či od 01.07.2017 do 01.07.2018. Údaje o projednaných přestupcích v Plzeňském kraji v žadatelem určeném období nejsou dostupné. Odbor vnitřních věcí může žadateli poskytnout za Plzeňský kraj výkaz o přestupcích za rok 2015 a 2016. Výkaz za rok 2017 zpracováván nebyl, a to s ohledem na konec účinnosti zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a počátek účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Rok 2018 zatím zpracován také nebyl, neboť ještě neskončil. Zpracované výkazy o přestupcích za rok 2015 a 2016 obsahují údaje o přestupcích upravených v § 21, 21a, 23,  24, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 42c, 43, 44, 44a, 45, 46/1, 46/2, 47a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přestupcích proti veřejnému pořádku, přestupků proti občanskému soužití, přestupků proti majetku, přestupků projednaných podle zvláštních právních předpisů a přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

S ohledem na výše uvedené KÚPK k jednotlivým bodům žádosti o informace uvedl

k bodu 1.- V roce 2015 bylo v Plzeňském kraji zpracováváno 24.916 podnětů k přestupkovému řízení, v roce 2016 26.509 podnětů k přestupkovému řízení. V roce 2015 bylo vedeno 15.862 přestupkových řízení a v roce 2016 20.416 přestupkových řízení. Za období od 1. 7. 2015 do 1. 7. 2016 nevedl Krajský živnostenský úřad přestupková řízení, ale jednalo se o správní delikty, neboť nebyl v účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Informace o počtech přestupkových řízení není ze strany Krajského živnostenského úřadu vedena. 

k bodu 2. –KÚPK nedisponuje požadovaným údajem.

k bodu 3. – V roce 2015 ve 24 případech a v roce 2016 ve 20 případech.

k bodu 4. –KÚPK nedisponuje požadovaným údajem.

k bodu 5. –KÚPK nedisponuje požadovaným údajem. 

V příloze KÚPK přikládá poskytnuté přehledy přestupkových řízení za rok 2015 a 2016.

 

 

Soubory ke stažení