Právní výklady MŠMT ČR č. 2 a 3/2004

12. května 2005 08:21, aktualizováno 07:21,
 

PRÁVNÍ VÝKLADY

2/2004

(text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005)

Obsah:

 

1. Placení neinvestičních výdajů za žáka plnícího povinnou školní docházku podle § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 181/2003 Sb.

2. K podmíněnému vyloučení a vyloučení žáka plnícího povinnou školní docházku ze školy

3. K maturitní zkoušce z volitelných předmětů v gymnáziu

4. K opakované maturitní zkoušce

5. K přestupu žáka na jinou střední školu

6. Dohled nad žáky střední školy v době volna mezi konáním praktického vyučování a konáním teoretického vyučování ve škole

7. K rozhodnutí o příspěvku na úhradu péče poskytované dětem ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

8. Hrazení nákladů převozu dítěte zadrženého na útěku Policií ČR zpět do zařízení

9. K otázce poskytnutí zvýšení dotace soukromé škole podle zákona č. 306/1999 Sb.

10. K otázce odstoupení od smlouvy uzavřené podle zákona č. 306/1999 Sb.

11. K otázkám vztahujícím se k nejvyššímu povolenému počtu dětí, žáků, studentů, lůžek, stravovaných nebo jiných obdobných jednotek ve škole nebo školském zařízení a nejvyššímu povolenému počtu žáků nebo studentů v oboru vzdělání a formě vzdělávání, zapsanému ve školském rejstříku

12. K otázce použití dotace poskytnuté soukromé škole podle zákona č. 306/1999 Sb. na penzijní připojištění zaměstnanců

 

PRÁVNÍ VÝKLADY

3/2004

(text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005)

 

Obsah:

 

1. Pronájem hudebních nástrojů žákům základních uměleckých škol

 

2. Poskytování osobních údajů žáků škol zdravotnickému zařízení pro účely povinného očkování

 

3. Účelová vázanost finančních prostředků poskytovaných jako příspěvek na provoz z rozpočtu obce jí zřizované škole a porušení rozpočtové kázně

 

4. K úpravě doplňkové činnosti škol a školských zařízení zřiziovaných obceni a kraji a k uplatnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

5. Rozsah neinvestičních výdajů za žáka plnícího povinnou školní docházku podle § 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. hrazených obcí, ve které má žák trvalý pobyt

 

6. Informace k části šesté nového zákona o zaměstnanosti

 

7. Nárok na náhradní termín maturitní zkoušky 8. Právní moc rozhodnutí ředitele střední školy o vyloučení žáka nebo studenta ze školy

 

 

Soubory ke stažení