Oblast právní a kontrolní

Zveřejňování a povinnost poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zveřejňování a povinnost poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Spolupráce OSPOD a Policie ČR - pro potřeby škol a ŠZ PK

Část platného pokynu policejního prezidenta vztahující se ke spolupráci orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policie ČR (pro potřeby škol a školských zařízení Plzeňského kraje)

Upozornění pro zřizovatele příspěvkových organizací

Ohlášení skutečností Ústřednímu věstníku České republiky

Informace pro obce, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabývá účinnosti dnem 1.1.2005, dochází ke změnám, které se dotýkají obcí, které zřizují školy a školská zařízení.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ZÁKON a související předpisy + NOVĚ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ a Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a všechny související právní předpisy