Doplňková činnost – hostinská činnost

03. prosince 2004 13:38, aktualizováno 12:38, Mgr. Hana Schimmerová MBA
 

Doplňková činnost – hostinská činnost

 

Vymezení předmětu činnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 

Hostinská činnost – činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány.

Dle § 2 zákona o živnostenském podnikání je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Živnostenský list bude vydán pro příslušnou školu nebo školské zařízení. V živnostenském listu se uvádí odpovědný zástupce, tj. pracovník školy nebo školského zařízení, případně osoba zajištěná smluvně, která musí splňovat následující:

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost

 

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, kterou musí splňovat odpovědný zástupce, se  prokazuje:

 • výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru
 • vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe  v oboru
 • vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru
 • diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti studijních oborů a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru
 • Dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

 

 

 

Výše uvedené doklady o odborné způsobilosti mohou být nahrazeny:

 • výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti
 • vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru
 • vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe     v oboru
 • diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti studijních oborů a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru
 • osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru
 • dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru
 • dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru

 

Doklady, které předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti:

 • Výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší 3 měsíců.
 • Doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden, výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců
 • Doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba sídlo
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce již ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • Doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1 000,- za každou ohlašovanou živnost

 

Dle § 11 zákona č. 455/1991o živnostenském podnikání může podnikatel  provozovat   živnost  prostřednictvím odpovědného   zástupce.  Odpovědný   zástupce  je   fyzická  osoba ustanovená podnikatelem,  která odpovídá za  řádný provoz živnosti a za dodržování  živnostenskoprávních předpisů a  je k podnikateli ve  smluvním  vztahu.  Odpovědný   zástupce  se  musí  zúčastňovat provozování  živnosti  v  potřebném   rozsahu.  Nikdo  nemůže  být ustanoven  do  funkce  odpovědného   zástupce  pro  více  než  dva podnikatele.

Více podrobných informací v zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.