80. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
30. prosince 2019 12:19, Mgr. René Zeithaml

Na podporu sportu dá kraj 60 milionů korun
Rada vyhlásila dotační dotačních programů/titulů v oblasti sportu, na které je v roce 2020 vyčleněno 60 milionů korun. Jedná se o dotační programy/tituly:

a) Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020
Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné
i ostatní sportovní činnost dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora volnočasových aktivit dětí
a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.

b) Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020
Cílem programu je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, podpořit sportovní zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností, podpořit organizace, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

c) Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020
Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost v Plzeňském kraji. Prioritou Programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení. Účelem Programu je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení pouze v obci do 30 000 obyvatel.

Příjem žádostí bude probíhat v termínech od 17. 1. 2020 do 10. 2. 2020.


Kraj podpoří Ekologické investiční projekty
Celkem 4 miliony korun jsou vyčleněny na Dotační program Ekologické investiční projekty 2020. Tento dotační program vznikl v roce 2019 spojením dotačního programu Podpora zpracování projektových dokumentací s dotačním programem Podpora protipovodňových opatření, které byly dříve vyhlašovány jako samostatné dotační programy. Dotační program Ekologické investiční projekty je tedy rozdělen na dva dotační tituly, a to dotační titul č. 1 – Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a dotační titul č. 2 – Podpora protipovodňových opatření 2020. Oba výše uvedené dotační tituly jsou určeny na podporu spolufinancování pořízení projektové dokumentace pro účely výstavby vodohospodářské infrastruktury (vodovody, vodárenské objekty, kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu) či projektové dokumentace pro realizaci preventivních protipovodňových opatření. Plzeňský kraj se rozhodl pro vyhlášení uvedeného dotačního programu z důvodu, že vždy se jedná o finančně nákladné investiční akce, které mohou výrazně zatěžovat rozpočty obcí.

Příjem žádostí bude probíhat u obou výše zmíněných dotačních titulů od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020.