2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam právnických osob - § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv

Dne 23. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 7. 6. 2017.

Stanoviska MŽP k povolení změny části stavby ZEVO Chotíkov před jejím dokončením

Dne 1. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.)

Názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb.

Dne 22. května 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), a to konkrétně o názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a jsou zařazeny do skupiny A nebo B. A dále o seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených dle výše zmíněného zákona do skupiny A, a seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených do skupiny B na území kraje

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - finanční kontrola - dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou v PK

Dne 22. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Doprovodná informace byla poskytnuta dne 2. 6. 2017.

Poskytnutí informací - část přestupkového spisu

Dne 11. května 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.