2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - opatření k šetření VOP

Dne 6. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 6. 2017.

Stanoviska obce Obora k předaným odvolání a stížnostem

Dne 14. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), a to konkrétně o stanoviska, vyjádření a informace vypracované obcí Obora, které byly připojeny k přeposílaným stížnostem nebo odvoláním KÚPK, vedenými pod sp. zn. ZN/238/KDS/16 a ZN/1189/KDS/16.

Příspěvky PK na činnost v sociální oblasti

Dne 6. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace: Jaké částky z rozpočtu Plzeňského kraje byly v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 vydány na následující položky: Státní příspěvek na činnost ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvků Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra) Finanční podpora pro sociální služby v kategorii Sociálně-aktivizační služby pro rodiny, Azylové domy pro matky s dětmi Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu Finanční podpora pěstounské péče

Poskytnutí informací - nové dokumenty pro rozhodnutí ve věci

Dne 8. června 2017 obdržel KÚPK žádost o informace podle § 13 zákona č. 106/1999 sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o kopii listin, o které byl doplněn spisový materiál sp. zn. MUBlov 16009/16/D-58 po ukončení dokazování. Vzhledem k tomu, že žadatel o informace byl zástupcem účastníka příslušného přestupkového řízení, což prokázal plnou mocí, byly požadované informace poskytnuty dne 21. června 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam silnic na území města Plzně - zvýšená nejvyšší dovolená rychlost

Dne 31. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Doprovodná informace byla poskytnuta dne 7. 6. 2017.