2017

Rozhodnutí o odvolání účastníků řízení proti rozhodnutím ředitelů škol

Žádal jste o poskytnutí kopií správních rozhodnutí, jimiž bylo rozhodnuto o odvolání účastníků řízení proti rozhodnutím ředitelů škol, kterými ředitelé škol zamítli žádosti a nepovolili nezletilým žákům plnícím na střední škole povinnou školní docházku individuální vzdělávání, studium podle individuálního vzdělávacího plánu, a to za období, které je k dispozici v elektronickém systému spisové služby.

Osm otázek vztahujících se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a náhradě soudních výloh

Žádost sestávala z osmi otázek a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a náhradě soudních výloh. Žádané informace byly poskytnuty.

Kopie dvou dodejek

Žadatel požádal o kopie dvou dodejek od dokumentů, kterém mu Krajský úřad Plzeňského kraje zaslal.

Dva dokumenty odboru životního prostředí KÚPK - základnová stanice

Bylo požádáno o dva dokumenty odboru životního prostředí KÚPK a to dokumenty čj. ŽP/7813/17 a ŽP/11372/17.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam MŠ a ZŠ v PK - asistent pedagoga

Dne 26. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 9. 2017 po uhrazení nákladů dle § 17 odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.