Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam silnic na území města Plzně - zvýšená nejvyšší dovolená rychlost

14. června 2017 13:56, aktualizováno 29. června 2017 12:54, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 31. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Plzeňský kraj, jakožto zřizovatele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, byl požádán o poskytnutí informace, resp. seznamu silnic na území obce Plzně, na kterých je místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nejvyšší dovolená rychlost nad 50 km/h ve smyslu § 18 odst. 7 zákona o silničním provozu.

K žádosti KÚPK sdělil, že Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, spravuje na území Plzeňského kraje (včetně Plzně) silnice II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství  a jako evidenci místní úpravy provozu vede pasport dopravního značení.

 

S ohledem na výše uvedené KÚPK ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázal žadatele (a to i z důvodu jednoznačného vyspecifikování úseků silnic) na disponenta požadovaných informací, tj. Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci – jejího konkrétního zaměstnance.