Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - opatření k šetření VOP

29. června 2017 13:21, aktualizováno 12:21, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 6. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo v souvislosti se zprávou o šetření veřejné ochránkyně práv, Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. (spis sp.zn. 4432/2016/VOP/PL), ve věci podnětu obce Svojšín týkajícího se postupu odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK při provádění kontroly u obce Svojšín a způsobu vyřizování námitek proti výsledku kontroly ředitelem KÚPK, žádáno o poskytnutí následujících informací:

  1. Vyjádřil se pan ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje ke zjištěným pochybením uvedeným ve zprávě veřejné ochránkyně práv o výsledku šetření podnětu Obce Svojšín?
  2. Byla panem ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje přijata opatření k nápravě pochybení uvedených ve zprávě veřejné ochránkyně práv o výsledku šetření podnětu Obce Svojšín, případně v čem tato nápravná opatření konkrétně spočívají?

KÚPK k žádosti o poskytnutí informace sdělil následující:

ad 1)Ano, ředitel KÚPK zaslal vyjádření za KÚPK veřejné ochránkyni práv.

ad 2)Ano, byla přijata opatření k nápravě, která považuje veřejná ochránkyně práv dle zaslané zprávy za dostatečná.

Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK (dále jen „OKDS KÚPK“) bude nadále postupovat v souladu s názorem veřejné ochránkyně práv. Obdrží-li OKDS KÚPK námitky, z nichž nebude vůbec zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž bude zcela chybět odůvodnění, předloží je řediteli KÚPK s návrhem, aby je zamítl jako nedůvodné v souladu § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „zákona o kontrole“). Pokud nebudou námitky bezvadné, avšak nebudou trpět vadami řešenými dle § 14 odst. 2 zákona o kontrole, bude OKDS KÚPK postupovat dle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pomůže podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Dále OKDS KÚPK na základě zprávy o šetření veřejné ochránkyně práv změní svoji dosavadní praxi a bude pořizovat kopie všech kontrolovaných dokumentů. OKDS KÚPK nepožadoval kopie z důvodu, aby zbytečně nezatěžoval obce a nevznikaly obcím náklady.

V neposlední řadě bude OKDS KÚPK při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obce dle názoru veřejné ochránkyně práv postupovat v souvislosti s povinností vést spisy, jež vyplývá prvotně z § 2 a z § 65 odst. 1 věty první zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů[1], a jež nebyla veřejnou ochránkyní práv zpochybněna, způsobem, že pokud nebudou vedeny spisy kontrolovaným subjektem, OKDS KÚPK při kontrole nejprve posoudí, zda se předložené dokumenty týkají samostatné nebo přenesené působnosti obcí [viz § 35 a násl. a § 61 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], následně se bude v rámci své kontrolní činnosti zabývat výhradně dokumenty vztahujícími se k přenesené působnosti obce - popíše stav předložených dokumentů a vyhodnotí, zda byly jednotlivé žádosti o informace vyřízeny kontrolovanou osobou v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, či nikoliv.


[1] Blíže viz Vedral, J.: Správní řád – komentář, 2. vydání aktualizované a rozšířené, Praha, 2012, BOVA – POLYGON, str. 215 a násl.