Metodické pokyny

Metodický dopis č. 34 – ke schvalování změn v období udržitelnosti projektů OP VK

Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost aktualizoval Metodický dopis č. 34. Verze 34.1 je platná od 21. 8. 2015 a účinná od 4. 9. 2015...

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Postup pro promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci realizace grantových projektů OP VK v Plzeňském kraji.

Smluvní podmínky v rámci veřejných zakázek

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dne 4. 12. 2014 upozornil na webu www.op-vk.cz všechny příjemce finanční podpory z OP VK na nutnost dodržování smluvních podmínek při realizaci veřejných zakázek ...

Daň z úroků u veřejně prospěšných poplatníků z pohledu pravidel OPVK

Od 1. 1. 2014 se stala daň z úroků předmětem daně z příjmů v souvislosti se změnami v soukromém právu České republiky. Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., bylo upraveno znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Inteligentní rozpočet - videomanuál

Určeno pro příjemce finanční podpory z globálních grantů Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost