Daň z úroků u veřejně prospěšných poplatníků z pohledu pravidel OPVK

obrazek
09. července 2014 14:35, aktualizováno 13:35, Mgr. Barbora Horáčková

V rámci změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů reagujících na rekodifikaci soukromého práva schválených zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., bylo upraveno mimo jiné zdaňování úroků z účtu vybraných veřejně prospěšných poplatníků, kteří nemají předmětem daně veškeré příjmy (uplatňují tzv. úzký základ daně).

Změna je účinná od 1. 1. 2014 a z řady příjemců finanční podpory OP VK se týká zejména spolků (do konce roku 2013 občanských sdružení), registrovaných církví a náboženských společností a příspěvkových organizací.
Z pohledu pravidel OP VK je na daň z úroku pohlíženo jako na náklad toho subjektu, v jehož prospěch jsou úroky využívány. Daňová povinnost je splněna srážkou daně z projektového účtu. V praxi mohou nastat tyto situace:

  • u projektu schváleného v režimu veřejné podpory – srážková daň jde k tíži příjemce/partnera (majitele účtu), daň nebude žádným způsobem vstupovat do projektu
  • u projektu schváleného bez veřejné podpory – srážková daň je vyúčtována v neprospěch poskytovatele, srážková daň se odečte od připsaného úroku a o „snížený úrok“ se poníží žádost o platbu

U ostatních poplatníků daně z příjmů právnických osob k žádné změně nedochází a úroky i nadále budou připisovány v brutto výši. Z řady příjemců finanční podpory OP VK se jedná například o běžné podnikatelské subjekty, veřejné vysoké školy, poskytovatele zdravotních služeb (zpravidla příspěvkové organizace), obecně prospěšné společnosti a ústavy, obce, kraje a profesní komory, které nemají od daně osvobozeny členské příspěvky - Hospodářská komora, Agrární komora.
U příjemců, u nichž nebude prováděna srážka daně z úroku, se vykazování a vyúčtování úroků nemění.

Nedojde-li ze strany příjemce k odečtení daně z příjmů od připsaného úroku do data předložení závěrečné monitorovací zprávy/žádosti o platbu, má se za to, že příjemce daň uhradil z vlastních zdrojů.

UPOZORNĚNÍ:
Proplacení daně z příjmu jako způsobilého výdaje projektu není možné, a to ani v rámci nepřímých nákladů.

Zdroj: web OPVK a web Finanční správa