Zásady územního rozvoje

Vydání Aktualizace č. 3 ZÚR PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje svým usnesením č. 1315/23 ze dne 4. 9. 2023, která bude doručena veřejnou vyhláškou a následně závazná pro územní plánování a rozhodování na území Plzeňského kraje.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4 za uplynulé období 2018 - 2022 dle požadavku § 42 stavebního zákona. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 12. 2022 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje svým usnesením č. 963/22.

Veřejné projednání A3 ZÚR PK

Krajský úřad Plzeňského kraje pořídil na základě Zprávy o uplatňování Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Návrh byl projednán s dotčenými orgány, upraven dle obdržených stanovisek a připomínek, a také posouzen Ministerstvem pro místní rozvoj. Zde je ke stažení dokumentace, která bude představena a veřejně projednána v rámci řízení o zásadách územního rozvoje dle požadavků § 39 stavebního zákona.

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 vydalo usnesením č. 920/18 Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Oznámení o vydání bude doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno na úřední desce Plzeňského kraje a nabude účinnosti 15. dnem od vyvěšení. V souladu s § 42c stavebního zákona je zveřejněno i úplné znění Zásad územního rozvoje po této aktualizaci. Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace bude závazná pro územní plány, regulační plány a rozhodování v území na celém území Plzeňského kraje. Do dokumentace je možno nahlížet u pořizovatele Zásad územního rozvoje PK, a to na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Škroupova 18, Plzeň

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 9. 2018 vydalo usnesením č. 815/18 Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.