Zásady územního rozvoje

Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR PK 2018 - 2022

Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, pořídil návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje za období 2018 - 2022.

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17. 12. 2018 vydalo usnesením č. 920/18 Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Oznámení o vydání bude doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno na úřední desce Plzeňského kraje a nabude účinnosti 15. dnem od vyvěšení. V souladu s § 42c stavebního zákona je zveřejněno i úplné znění Zásad územního rozvoje po této aktualizaci. Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace bude závazná pro územní plány, regulační plány a rozhodování v území na celém území Plzeňského kraje. Do dokumentace je možno nahlížet u pořizovatele Zásad územního rozvoje PK, a to na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Škroupova 18, Plzeň

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 9. 2018 vydalo usnesením č. 815/18 Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje PK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 12. 2. 2018 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č.1 svým usnesením č. 525/18

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.