Živnostenské podnikání

obrazek
29. června 2022 14:53, aktualizováno 15:11, Bc. Alena Šulcová

Co je živnost a kdy hovoříme o živnostenském podnikání

Podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Je třeba mít na paměti, že ne každá podnikatelská činnost je provozována v režimu živnostenského zákona. Tak například činnost advokátů se řídí zákonem o advokacii, činnost notářů zákonem o notářích, činnost bank zákonem o bankách atd. Výčet veškerých činností, které nejsou vykonávány v režimu živnostenského zákona je uveden v § 3 živnostenského zákona.

Definice živnosti uvedená v § 2 živnostenského zákona obsahuje jednotlivé pojmové znaky, které musí být splněny současně, aby bylo danou činnost možno označit jako "živnost".

Těmito znaky jsou:

• soustavnost

• samostatnost

• provozování činnosti pod vlastním jménem

• na vlastní odpovědnost

• účel směřující k dosažení zisku

• činnost provozovaná za podmínek stanovených živnostenským zákonem

Soustavnost je neurčitým pojmem, který získává na určitosti až na základě okolností konkrétního případu. Obecně je pro soustavnost charakteristická určitá trvalost činnosti, třebaže je vykonávána sezonně (prodej vánočních stromků), nebo opakovaně při příležitostech, byť nepravidelných. Z hlediska podnikatele lze soustavnou činnost spatřovat především ve vlastním rozhodnutí tuto činnost vykonávat.

Samostatnost provádění určité činnosti lze spatřovat v tom, že podnikatel není při své podnikatelské činnosti žádnou jinou osobou řízen, sám rozhoduje o způsobu a rozsahu své práce, o době, místě výkonu práce atd. Tento znak má odlišit podnikání od tzv. závislé činnosti, jejímž typickým příkladem jsou zaměstnanecké vztahy.

Požadavkem provozování živnosti vlastním jménem se má na mysli provozování živnosti pod svým jménem a příjmením, firmou nebo obchodním názvem ve smyslu ustanovení §§ 8 až 10 obchodního zákoníku.

Požadavek provozování živnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje podnikatelské riziko - riziko podnikatelského rozhodování. Podnikatel odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Předposledním pojmovým znakem živnosti je účel celého podnikání, a tím je zisk. Jestliže činnost není provozována za účelem zisku, nejedná se o podnikatelskou činnost vůbec. Při posuzování této otázky není rozhodující, zda bylo zisku skutečně dosaženo, ale původní úmysl podnikatele zisku dosáhnout.

Aby určitá činnost naplnila pojmové znaky živnosti, musí jít dále o takovou činnost, která není vyloučena z režimu živnostenského zákona (viz ust. §§ 3 a 4 tohoto zákona).