CRM, JRF, průvodce podnikáním

Uznávání odborné způsobilosti pro oblast živnostenského podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na svých stránkách zveřejnilo podrobné informace k uznávání odborné způsobilosti

Správní poplatky ve vztahu k živnostenskému podnikání

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších platných právních předpisů

Centrální registrační místa (CRM) a jednotný registrační formulář (JRF)

Centrální registrační místa (CRM) působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR. Prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) je zde možné učinit společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi a dalšími podáními vůči živnostenskému úřadu též registrace, resp. přihlášky a hlášení vůči příslušným níže uvedeným orgánům veřejné správy.

Jednotná kontaktní místa

Od 1. ledna 2010 zahájila svojí činnost Jednotná kontaktní místa (JKM), která jsou zřízena především na pomoc začínajícím podnikatelům působícím v oblasti poskytování služeb, ale i spotřebitelům, jimž mohou poskytnout např. obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU.

Vydávání osvědčení MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) začalo vydávat doklad fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě Evropské unie vykonávat regulovanou činnost, která je živností a kterou jsou oprávněny vykonávat v České republice.