Vydávání osvědčení MPO

obrazek
28. května 2009 11:34, aktualizováno 29. června 2022 16:07, Ing. Renata Valešová

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

Osvědčení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě Evropské unie vykonávat regulovanou činnost, jež je živností a kterou jsou oprávněny vykonávat v České republice. Na internetových stránkách MPO je možno získat informace o tom, jaké skutečnosti je možno osvědčit je-li činnost v České republice regulována (je předmětem živnosti řemeslné, vázané či koncesované)  případně i když regulována není (je předmětem živnosti volné). Na základě žádosti o osvědčení podnikatele, jejíž formulář je též ke stažení na uvedených stránkách v sekci podpora podnikání, je možno osvědčit zejména to, zda je činnost v ČR regulována, zda je fyzická osoba k výkonu regulované činnosti odborně kvalifikována, délku a formu výkonu této činnosti, zda byl uznán doklad o dosažené kvalifikaci či jinou způsobilost (např. bezúhonnost). Žádost se podává u uznávacího orgánu, kterým je MPO, společně s listinami, jimiž se osvědčované skutečnosti dokládají.  Vydání osvědčení je zpoplatněno částkou 1000,-- Kč. Správní poplatek je možno uhradit kolkovými známkami nebo na zvláštní účet č. 3711-1525001/0710 zřízený u České národní banky.