Správní poplatky ve vztahu k živnostenskému podnikání

29. února 2012 17:29, aktualizováno 28. února 2018 14:48, Ing. Renata Valešová

Položka 24

a)  Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání               Kč          1 000

b)  Další ohlášení živnosti                                                                 Kč             500

c)  Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského  podnikání    Kč           1 000

d)  Přijetí další žádosti o koncesi                                                       Kč             500

e)  Změna rozhodnutí o udělení koncese                                            Kč             500

f)  Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro

     koncesovanou živnost                                                                 Kč             500

g)  Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení   

      oznámené  změny                                                                     Kč             100

h)  Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského

      rejstříku na žádost za každou i započatou stránku                        Kč              20

i)   Vydání   sestavy   z   živnostenského   rejstříku   na   žádost

     za   údaje   o   jednom   podnikateli                                             Kč                5

j)   Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 ŽZ     Kč              50

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.