2014

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Dne 11. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace a to: částka, v jaké výši byla územním samosprávným celkem ročně vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 v letech 2000 - 2013 částka, v jaké výši byla v jednotlivé roky za období 2000 - 2013 ministerstvu vyplacena na náhradě škody podle zákona č. 82/1998 „dobrovolně“ a v jaké výši až po rozhodnutí soudu zaslání zanonymizovaných rozhodnutí (stanovisek) územního samosprávného celku, na jejichž základě byla vyplacena náhrada škody podle z. č. 82/1998, vydaných v roce 2013 K položeným otázkám bylo sděleno: V letech 2000 – 2013 nebyla uhrazena žádná částka v souvislosti s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci dle zák. č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace byla ověřována ještě na odboru ekonomickém, který nezaznamenal od r. 2006 (od kdy tuto položku rozpočtu má EK v aplikaci) žádnou platbu v souvislosti s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci.

Poradci poradců hejtmana, náměstsků hejtmana a členů Rady Plzeňského kraje

Žádost se týkala poradců poradců hejtmana, náměstsků hejtmana a členů Rady Plzeňského kraje.

Evidence vodohospodářských děl a zařízení a vodohospodářských povolení a souhlasů jakož i jejich změn

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace týkající se Evidence vodohospodářských děl a zařízení a vodohospodářských povolení a souhlasů jakož i jejich změn.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se seznamu prvků kritické infrastruktury v oblasti komunikačních a informačních systémů na území kraje

Dne 31. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o poskytnutí seznamu prvků kritické infrastruktury v oblasti komunikačních a informačních systémů na území kraje.

Veřejné zakázky, dotační politika a hospodaření s majetkem Plzeňského kraje

Na žádost doručenou v roce 2013 byly informace poskytnuty v roce 2014. Informace poskytnuté na žádost nejsou zveřejňovány pro jejich velký objem.