Koncepce ochrany přírody a krajiny PK

obrazek
30. srpna 2005 11:13, aktualizováno 21. března 2023 10:34,

Změnou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav, je krajům ustanovením § 77a uloženo zpracovat, ve spolupráci s ministerstvem, koncepci ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo.

Na základě novelizovaného znění zákona o ochraně přírody byly, po výběru zpracovatele v roce 2002, zahájeny práce na zpracování uvedené koncepce dle osnovy, která byla vyhotovena Krajským úřadem PK, odborem životního prostředí a odsouhlasena MŽP. Po zpracování návrhové části koncepce se v červnu roku 2003 uskutečnilo veřejné projednání a k celé koncepci proběhlo veřejné projednání dne 28.11.2003.

Koncepce byla projednána v Komisi životního prostředí Rady PK, dne 24.2.2004 byla projednána v Radě PK a Zastupitelstvem PK schválena usnesením č. 560/04 dne 9.3.2004. V příloze je prezentována celá koncepce včetně dokumentace SEA - hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí v souladu s požadavky zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění.

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje

Ke stažení

Mapová služba

Textová část    
Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje
PDF
 
Mapové přílohy    
Příloha č. 2.2 Správní členění Plzeňského kraje

JPG

 
Příloha č. 2.3 Geobotanické charakteristiky
JPG  
Příloha č. 2.4 Fytogeografické členění
JPG  
Příloha č. 2.6 Geologie
JPG  
Příloha č. 3.1.1.1 Procento zornění
JPG  
Příloha č. 3.1.2 Cena zemědělské půdy
JPG  
Příloha č. 3.1.3 Méně příznivé oblasti (LFA)
JPG
 
Příloha č. 3.1.4.1 Potenciální ohrožení vodní erozí
JPG  
Příloha č. 3.1.4.2 Potenciální ohrožení větrnou erozí
JPG
 
Příloha č. 3.1.5 Odvodnění zemědělské půdy

JPG

 
Příloha č. 3.1.6 Faktory preferující mimoprodukční funkce zemědělství
JPG
 
Příloha č. 3.1.7 Zatravnění katastrálníc území vzhledem k podílu údolních niv
JPG
 
Příloha č. 3.2.1 Zastoupení lesů
JPG
 
Příloha č. 3.3.1 Zastoupení vodních ploch
JPG
 
Příloha č. 3.3.2 Zastoupení stojatých vod
JPG
 
Příloha č. 3.3.3 Zastoupení vodních toků
JPG
 
Příloha č. 3.3.4 Zemědělské půdy indikující potencionální nivy

JPG

 
Příloha č. 3.3.5 Podíl upravených vodních toků

JPG

 
Příloha č. 3.3.6 CHOPAV

JPG

 
Příloha č. 3.4.1 Typy současného funkčního využití krajiny

JPG

 
Příloha č. 3.4.2 Krajinářské hodnocení

JPG

 
Příloha č. 3.4.4.1 ÚSES regionální a nadregionální
JPG
 
Příloha č. 3.4.4.2 Rozpracovanost generelů místních ÚSES

JPG

 
Příloha č. 3.4.5 Kostra ekologické stability
JPG
 
Příloha č. 3.4.6 Přírodní parky

JPG

 
Příloha č. 3.4.6.1 Územní shoda PP a VCHU s plochami s vys. est. hodnotou

JPG

 
Příloha č. 3.4.7 Potenciál VKP dle §3 zák. 114/92 Sb.

JPG

 
Příloha č. 3.4.8 Významné krajinné prvky (registrované)

JPG

 
Příloha č. 3.4.9 Stupeň ekologické stability

JPG

 
Příloha č. 3.4.10 Fragmentace krajiny pozemními komunikacemi

JPG

 
Příloha č. 3.5.1 Zvláště chráněná území (velkoplošná)

JPG

 
Příloha č. 3.5.2 Zvláště chráněná území (maloplošná)

JPG

 
Příloha č. 3.5.3 Památkové stromy

JPG

 
Příloha č. 3.6 Zvláště chráněné druhy ptáků

JPG

 
Příloha č. 3.6.1 Druhová četnost ptáků a index vzácnosti

JPG

 
Příloha č. 3.6.5 Zvláště chráněné druhy rostlin

JPG

 
Příloha č. 3.6.6 Výskyt savců

JPG

 
Příloha č. 3.6.7 Zvláště chráněné druhy savců

JPG

 
Posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA)    
Textová část

WORD

 
Tabulková část

WORD