Ochrana přírody

Dotační program Adaptační opatření v ochraně přírody 2022

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1585/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení a pravidla dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2022.

Vyhlášení přírodního parku Berounka

Rada Plzeňského kraje dne 24. 5. 2021 zřídila přírodní park Berounka. Předmětem ochrany přírodního parku je dochovaný krajinný ráz území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami.

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Opatření obecné povahy č. j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber)...

Studie ochrany krajinného rázu na území přírodního parku Horní Berounka

Studie ochrany krajinného rázu na území přírodního parku Horní Berounka...