Rovným příležitostem ve vzdělávání napomůže Školská inkluzivní koncepce Plzeňského kraje

obrazek
23. března 2020 07:36, Ing. Danuše Jedličková
Systémovou podporu školám v oblasti inkluzivního vzdělávání nyní nově představuje Školská inkluzivní koncepce Plzeňského kraje (dále ŠIKK PK), jež je nedílnou součástí aktualizovaného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje (KAP) na období 2020 - 2022 v oblasti společného vzdělávání. Hlavním cílem inkluzivního vzdělávání je snaha podpořit potenciál každého dítěte, žáka či studenta a poskytovat všem rovné příležitosti ve vzdělávání.

Na dokumentu pracovala platforma Společné vzdělávání (inkluze), která vznikla při Pracovní skupině Vzdělávání pro území Plzeňského kraje v roce 2016. Účastníci platformy se v průběhu roku 2019 pravidelně scházeli a projednávali jednotlivé kroky vedoucí ke vzniku ŠIKK PK. Na výslednou podobu ŠIKK PK měla také velký vliv platforma VIZE 2035, kde bylo zapojeno téměř 40 aktérů ve vzdělávání. Ze společných diskusí vzešla vize a strategické cíle vzdělávání Plzeňského kraje pro rok 2035, které se staly nedílnou součástí ŠIKK PK.

Dokument je rozdělen na část analytickou a návrhovou. V analytické části naleznete aktualizované ukazatele, které byly již součástí analýz KAP pro období 2016 – 2018 a také nové ukazatele vycházející z Metodiky rovných příležitostí. Jednotlivé ukazatele byly diskutovány s řediteli středních škol i se členy dalších platforem. Zdrojem dat byly především výkazy, matriky, údaje ČSÚ a údaje ze systému Kevis. Díky spolupráci s MAPy (Místní akční plány) byly zapracovány i SWOT analýzy společného vzdělávání v jednotlivých územích MAP za základní a mateřské školy, jejichž výstup je součástí přílohy ŠIKK PK. Výstupem analytické části je SWOT analýza a dále stanovené problémy, jejich příčiny a návrh cílů (obecné cíle priorit).

V návrhové části naleznete rozpracované jednotlivé obecné cíle priorit do dílčích cílů a konkrétních činností. K dílčím cílům byla stanovena kritéria plnění, aby je bylo možné vyhodnotit. Doplněny jsou i předpoklady realizace, zapojené subjekty a termíny plnění. Obecné cíle priorit a dílčí cíle byly také promítnuty do jednotlivých opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2020-2024).

ŠIKK PK byla v lednu 2020 schválena Odbornou platformou společného vzdělávání fungující v rámci systémového projektu APIV B. Dokument komplexně navrhuje systémovou podporu a koordinovaný přístup ze strany státní správy i samosprávy a měl by vést k rovnému přístupu ve vzdělávání a rozvoji každého dítěte v Plzeňském kraji. Plné znění ŠIKK PK naleznete v příloze.

Soubory ke stažení