Kotlíkové dotace

obrazek
12. října 2021 08:58, aktualizováno 29. března 2022 10:52, Mgr. René Zeithaml
Změny v podmínkách kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen “MŽP”) rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním o změnách v již vyhlášené výzvě pro kraje ze dne 25. 2. 2022.
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=1

Jedná se o zásadní změny v podmínkách pro žadatele:
1. navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130 000 Kč na 180 000 Kč
2. omezení podpory plynových kotlů

„MŽP garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mj. na podobě schválení Operační program Životní prostředí 2021–2027 ze strany Evropské komise".
Co to pro žadatele znamená:
V případě, že již je nebo bude do 30. 4. 2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. K žádosti bude předložena jako příloha doklad o uvedení zdroj do trvalého provozu (zpráva o montáži) s datem do 30. 4. 2022.
V případě, že realizace výměny nebude možná do 30. 4. 2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci závaznou objednávku u dodavatele vystavenou do 30. 4. 2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30. 4. 2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle.
V případě, že není výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30. 4. 2022 bude žádost o dotaci schválena pouze v případě, že MŽP do konce dubna 2022 rozhodne v návaznosti na jednání s EU o podpoře plynových kotlů. V opačném případě nebudou tyto žádosti schváleny.

Jakmile budeme tuto informaci mít dostupnou, budeme Vás neprodleně informovat. V případě, že by nebyly podporovány výměny plynových kotlů vyjma již vyměněných nebo závazně objednaných do 30. 4. 2022, je možné si zažádat o změnu zdroje tepla již nyní v dotačním titulu „PŘEDŽÁDOST - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ po emailové nebo telefonické žádosti žadatele.

Momentálně pracujeme na vyhlášení výzvy pro žadatele. Tuto výzvu připravujeme ke schválení Radě Plzeňského kraje dne 11. 4. 2022, v případě schválení ji následující den vyhlásíme.


Dne 28. 12. 2021 schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1535/21 prodloužení termínu pro podávání předžádostí do dotačního titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ a to do 31. 3. 2022.

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Plzeňský kraj připravuje další výzvu na kotlíkové dotace, jejíž cílem je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním.

O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“ v aplikaci eDotace v dotačním titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“, který byl schválen dne 11. října 2021 usnesením Rady Plzeňského kraje č.1218/21.

Od 15. listopadu 2021 do 31. března 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si mohou potenciální žadatelé vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o žadateli a novém zdroji vytápění.

Vyplněním předžádosti, kterou žadatel vyplní na webových stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost, získá kraj informace o celkové částce požadované alokace, o kterou poté požádá Ministerstvo životního prostředí.

V případě podání předžádosti si potenciální žadatelé zajistí automatické elektronické podání své žádosti do budoucí výzvy, která bude vyhlášena nejdříve začátkem roku 2022.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Vás žádáme o pochopení, že upřednostňujeme telefonickou nebo emailovou komunikaci před osobním jednáním. Při splnění aktuálních epidemiologických opatření je samožřejmě možné si domluvit i osobní schůzku. Děkujeme za spolupráci.

Mohu podat „předžádost“?

Potenciální žadatel si ZDE může vyzkoušet jednoduchou kalkulačku ke kontrole, zda splňuje základní podmínky k podání předžádosti na níže uvedeném odkazu.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně:

  • sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
  • domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč


Modelové příklady:

  • Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč), tzn. každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
  • Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170 900 Kč), tzn. mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
  • Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
  • Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x 170 900 Kč).


Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

Bude podporována výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:

Podporované zdroje teplaMaximální výše dotace
Plynový kondenzační kotel100 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva130 000 Kč
Tepelné čerpadlo180 000 Kč


Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Pokud nepatřím mezi nízkopříjmové domácnosti, mohu si zažádat o dotaci?

Na další kotlíkové dotace bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5 miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám, který bude administrován na Státním fondu životního prostředí https://2030.novazelenausporam.cz/.

Dle sdělení Ministerstva životního prostředí každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale bude mít podanou žádost do jednoho z programů na výměnu kotle, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

Předžádosti je možné podat v aplikaci eDotace.


Kontakt: telefonní číslo 377 195 099 nebo email kotliky@plzensky-kraj.cz

Další zdroje informací: