Koncepce a strategie

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání dne 19. 4. 2021 usnesením č. 229/21 schválilo Koncepci rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021

Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.

Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 3. etapa - návrh řešení

Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí návrh Koncepce dopravy.