Koncepce a strategie

Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022-2026

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání dne 19. 4. 2021 usnesením č. 229/21 schválilo Koncepci rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje v současné době dokončil novou Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Nový koncepční materiál vznikl v koordinaci s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému a zároveň nabídnou alternativní způsob bezpečné přepravy.