AKTUALIZACE KONCEPCE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE

obrazek
22. května 2020 12:15, Ing. Bc. Vladimír Kroc
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje v současné době zpracovává novou Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Nový koncepční materiál vzniká v koordinaci s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému a zároveň nabídnou alternativní způsob bezpečné přepravy. Koncepce řeší provázanost místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras za účelem zvýšení úrovně bezpečné cyklistické dopravy pro každodenní přepravní potřeby obyvatel Plzeňského kraje a vytvoření podmínek pro kvalitní využití volného času a prohloubení podpory cestovního ruchu prostřednictvím cykloturistiky. Nová koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji vychází rovněž z původního koncepčního materiálu z roku 2012, který byl však zpracován jen krátkodobě pro roky 2013 – 2015.
Pro potřeby koncepce jsou dálkové cyklotrasy rozděleny do tří úrovní. A to na: Mezinárodní cyklotrasy, které jsou v grafickém návrhu značeny červenou barvou. V Plzeňském kraji se jedná o Eurovelo č. 4, Eurovelo č. 13, CS 3 a CS 37. Cyklotrasa Eurovelo 4 lemuje severní hranici Plzeňského kraje. Eurovelo 13 vede po západní hranici Plzeňského kraje. CS 3 tvoří jednu z cyklotras, kterými je vyvedena cyklodoprava z krajské metropole Plzně. Tvoří hlavní cyklistickou trasu mezi Plzní a hlavním městem Prahou. Na západní hranici ČR křižuje Eurovelo 13 a pokračuje do SRN a dále směrem k Středozemnímu moři. CS 37 Panevropská cyklotrasa vede z krajské metropole Plzně severněji. Taktéž křižuje na západní hranici ČR cyklotrasu Eurovelo 13 a pokračuje přes SRN do Francie.
Dále jsou v koncepci rozpracovávány Nadregionální cyklotrasy, které jsou v grafickém návrhu značeny modrou barvou. Doplňují Mezinárodní cyklotrasy a jsou zpravidla z krajské metropole směrově vedeny v souladu s dopravními potřebami tak, aby spojovala jednotlivá krajská města, nebo významná města Plzeňského kraje. Jedná se o: CS 31 Plzeň – Nepomuk – Jihočeský kraj, CS 35 Plzeň- Kralovice – Karlovarský kraj, CS 38- Plzeň- Klatovy – EV13
Dále nadregionální cyklotrasy, které na základě dopravních potřeb směrově rozvíjejí Mezinárodní dálkové cyklotrasy, nebo jsou turisticky významné. Jedná se o: CS 33 Stříbro – Karlovarský kraj, CS 36 Magistrála Český les, CS XX- Otavská cyklotrasa. CS 315 Brdská magistrála.
Poslední úrovní cyklotras, které koncepce řeší jsou regionální cyklotrasy, které na základě vyhodnocení dopravních potřeb, ve dvou okruzích propojí cyklotrasy vyšší úrovně. V grafickém návrhu jsou značeny zelenou barvou. Prvním okruhem je cyklotrasa č. CS 2151 Plzeňský okruh a Druhou cyklotrasa č 352 Vnitřní krajský okruh. Do této kategorie byla zařazena cyklotrasa CS XX vedoucí ze Stříbra do Tachova a dále na EV 13, neboť se jedná o spojnici mezi významnými městy Plzeňského kraje, která není řešena vedením některé z vyšších cyklotras a její existence je v souladu s dopravními požadavky regionu.
V Koncepci budou taktéž stanoveny koridory pro cyklistickou dopravu v okolí významných městských aglomerací, které nejsou řešeny v rámci směrových vedení shora uvedených cyklotras, ale pro jejich existenci jsou významné dopravní požadavky. Jedná se o Aglomeraci Tlučná, Vejprnice, Nýřany. Tedy cyklistické propojení Plzeň- Tlučná – Vejprnice- Nýřany. Aglomerace Kralovice- Kožlany. Aglomerace Domažlice- Kdyně.
Symbolem XX jsou označeny cyklotrasy, jimž dosud nebylo přiděleno číslo.
V současné době probíhá vypracování ideových vedení Nadregionálních cyklotras a cyklotras Krajských okruhů, tak aby bylo možné je stabilizovat v prostředí. V letních měsících budou tyto studie předloženy komisi ke schválení a následně bude vypracována popisná část Koncepce. Po jejím odsouhlasení komisí bude Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy předložena ke schválení orgánům Plzeňského kraje a následně bude zapracována do Zásad územního rozvoje  Plzeňského kraje. 

Náhled do mapového podkladu již zpracovaného materiálu je možný níže, dále rovněž u koordinátora výstavby cyklostezek, kterému můžete zasílat případné  dotazy poštou na adresu KÚ PK, Škroupova 18, Plzeň nebo e-mailem  na:  vladimir.krocv@plzensky-kraj.cz.


Galerie