Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

obrazek
22. května 2020 12:15, aktualizováno 22. září 2021 10:04, Ing. Bc. Vladimír Kroc
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje v současné době  dokončil Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Nový koncepční materiál vznikl v koordinaci s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému a zároveň nabídnou alternativní způsob bezpečné přepravy. Koncepce řeší provázanost místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras za účelem zvýšení úrovně bezpečné cyklistické dopravy pro každodenní přepravní potřeby obyvatel Plzeňského kraje a vytvoření podmínek pro kvalitní využití volného času a prohloubení podpory cestovního ruchu prostřednictvím cykloturistiky. Nová koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji vychází rovněž z původního koncepčního materiálu z roku 2012, který byl však zpracován jen krátkodobě pro roky 2013 – 2015.

Pro potřeby koncepce jsou dálkové cyklotrasy rozděleny do tří úrovní. A to na:

Mezinárodní  dálkové cyklotrasy, které jsou  značeny červenou barvou. V Plzeňském kraji se jedná o Eurovelo č. 4, Eurovelo č. 13, CS 3 a CS 37. Cyklotrasa Eurovelo 4 lemuje severní hranici Plzeňského kraje. Eurovelo 13 vede po západní hranici Plzeňského kraje. CS 3 tvoří jednu z cyklotras, kterými je vyvedena cyklodoprava z krajské metropole Plzně. Tvoří hlavní cyklistickou trasu mezi Plzní a hlavním městem Prahou. Na západní hranici ČR křižuje Eurovelo 13 a pokračuje do SRN a dále směrem k Středozemnímu moři. CS 37 Panevropská cyklotrasa vede z krajské metropole Plzně severněji. Taktéž křižuje na západní hranici ČR cyklotrasu Eurovelo 13 a pokračuje přes SRN do Francie.

Dále jsou v koncepci rozpracovávány Nadregionální  dálkové cyklotrasy, které jsou značeny modrou barvou. Doplňují Mezinárodní dálkové cyklotrasy a jsou zpravidla z krajské metropole směrově vedeny v souladu s dopravními potřebami tak, aby spojovala jednotlivá krajská města, nebo významná města Plzeňského kraje. Jedná se o: CS 31 Plzeň – Nepomuk – Jihočeský kraj, CS 35 Plzeň- Kralovice – Karlovarský kraj, CS 38- Plzeň- Klatovy – EV13, CS 315 Brdská magistrála, CS 33 Stříbro – Karlovarský kraj, CS 36 Magistrála Český les, CS 12- Otavská cyklotrasa.

Poslední úrovní cyklotras, které koncepce řeší jsou regionální významné cyklotrasy, které na základě vyhodnocení dopravních potřeb, ve dvou okruzích propojí cyklotrasy vyšší úrovně. V grafickém návrhu jsou značeny zelenou barvou. Prvním okruhem je cyklotrasa č. CS 2151 Plzeňský okruh a Druhou cyklotrasa č 352 Vnitřní krajský okruh. Do této kategorie byla zařazena cyklotrasa CS 2203 vedoucí ze Stříbra do Tachova a dále na EV 13, neboť se jedná o spojnici mezi významnými městy Plzeňského kraje, která není řešena vedením některé z vyšších cyklotras a její existence je v souladu s dopravními požadavky regionu.

V Koncepci taktéž byly stanoveny koridory pro cyklistickou dopravu v okolí významných městských aglomerací, které nejsou řešeny v rámci směrových vedení shora uvedených cyklotras, ale pro jejich existenci jsou významné dopravní požadavky. Jedná se o Aglomeraci Tlučná, Vejprnice, Nýřany. Tedy cyklistické propojení Plzeň- Tlučná – Vejprnice- Nýřany. Aglomerace Kralovice- Kožlany a  Aglomerace Domažlice- Kdyně.

Hotová  Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy je zveřejněna na portále Plzeňského kraje  pod odkazem:

Dne 17.05.2021 bylo dílo Výborem pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje doporučeno ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje.  Dne 26.4.2021  Rada  Plzeňského kraje svým  usnesením číslo  635/21  souhlasila se  zněním  Aktualizace koncepce  cykloturistiky a cyklodopravy  v Plzeňském kraji.  Dne 14.6.2021  na svém jednání Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením číslo 336/21  Aktualizaci koncepce  cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském  kraji schválilo.          

Náhled  na mapový podklad je možný přes portál Plzeňského kraje  na výše uvedené  adrese.

Galerie

Soubory ke stažení