Dopravci

Legislativní změny v provozování silniční dopravy od 1. 6. 2012

Dne 1. 6. 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších zákonů. Nový zákon přináší mnoho změn v oblasti provozování silniční dopravy, jejich výčet je uveden v článku.

Odborná způsobilost dopravce

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, platí, že kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby velkými vozidly, musí být odborně způsobilý. Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. V článku jsou obsaženy termíny zkoušek, přihláška ke zkoušce, zkušební řád, otázky z jednotlivých předmětů a další související informace.

Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost je zákonnou podmínkou pro provozování silniční dopravy velkými vozidly a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t určenými k přepravě zvířat a věcí nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče a vozidly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 2,5 t a nepřevyšuje 3,5 t, která jsou používána v mezinárodní dopravě. V článku jsou uvedeny podrobné informace o prokazování finanční způsobilosti dopravce.

Hlášení změn vozidel

Podnikatel v silniční dopravě je podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznamovat dopravnímu úřadu změny v údajích o vozidlech, a to do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti. V příloze článku je obsažen formulář na hlášení předmětných změn.