Finanční způsobilost dopravce

28. února 2005 16:59, aktualizováno 02. února 2024 11:05,
Dopravní úřad přijímá žádosti o prokázání finanční způsobilosti dopravce

Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
Osobním doručením
Doručením do datové schránky
E-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem
Upozorňujeme, všechny dopravce, že zasílání žádostí do e-mailových schránek zaměstnanců dopravního úřadu bez elektronického podpisu žádající osoby je vždy na předchozí telefonické domluvě a slouží pouze k doložení následně vyžádaných podkladů k řádně doručené žádosti o prokázání finanční způsobilosti dopravce. Na dokumenty prokazující finanční způsobilost dopravce, které neobsahují elektronický podpis nemusí být brán zřetel. V žádosti o prokázání finanční způsobilosti žádáme o vyplnění počtu vozidel, na která bude finanční způsobilost prokazována. Tato žádost, zejména počet vozidel a uvedení jejich SPZ je pro dopravní úřad a zároveň dopravce kontrolou (v případě změny v počtu vozidel, SPZ) v registru podnikatelů v silniční dopravě.

Žádost je přílohou tohoto dokumentu.

Veškeré žádosti s přílohami zasílejte poštou nebo do datové schránky ID: zzjbr3p. Vše musí být evidováno podatelnou.

!!!  NOVINKY V PROKAZOVÁNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTO od 21.2. 2022 a od 22.5.2022 !!!

Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít nově i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční doprav, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5 tuny, nově i pro tato vozidla plnit podmínku finanční způsobilosti.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používány ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě,
je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB C/2023/75, který činí 1 euro = 24,460 Kč, pro rok 2024 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

• 220 140,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tun,
• 122 300,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
• 22 014,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě,
je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB C/2023/75, který činí 1 euro = 24,460 Kč pro rok 2024 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně

• 44 028,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,
• 22 014,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Mezinárodní nákladní doprava nad 2,5 t do 3,5 t (od 21.02.2022)

mít k dispozici prostory, kde uchovává klíčovou podnikovou dokumentaci (nelze virtuální)
mít k dispozici jedno nebo více vozidel
zajistit, aby se vozidla ze zahraničí vrátila nejpozději do osmi týdnů poté, co jej opustila
plnit dobrou pověst
prokázat finanční způsobilost v každém kalendářním roce
mít odpovědného zástupce
být držitelem licence Společenství, opis mít ve vozidle (od 21.05.2022)
podléhá pod nařízení EP a R č. 561/2006 (od 01.07.2026)
povinnost vozidlo vybavit tachografem SMART II (od 01.07.2026)Finanční způsobilost je zákonnou podmínkou pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Finanční způsobilost prokazuje dopravce dopravnímu úřadu.  

Prokazování finanční způsobilosti se od 1. 6. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, řídí následujícími právními předpisy:

  • Článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
  • § 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (dále také jen "nařízení č. 1071/2009"). V tomto nařízení je uvedeno, že finanční způsobilost prokazuje dopravce základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba. Touto jinou oprávněnou osobou může být dle stanoviska Ministerstva dopravy daňový poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů, anebo osoba vykonávající činnost účetního poradce, vedení účetnictví a vedení daňové evidence s živnostenským oprávněním podle Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě ověření roční účetní závěrky daňovým poradcem nebo účetním poradcem s živnostenským oprávněním je nutno k účetní závěrce přiložit:

- osvědčení o zápisu nebo registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, ve znění pozdějších předpisů, a čestné prohlášení o tom, že daňový poradce ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky,

- výpis z živnostenského rejstříku a četné prohlášení, že účetní poradce ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky.

Vzor čestného prohlášení daňového (účetního) poradce je uveden v příloze.

Dopravce předloženou roční účetní závěrkou musí prokázat, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo a dále 900 EUR na každé další vozidlo od 2,5 tuny do 3,5 tuny pro mezinárodní přepravu. Tyto částky se přepočítávají na Kč na základě měnových kurzů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. 

Pro rok 2024 v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (C/2023/75)
1 euro = 24,460 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:
220 140 Kč pro jedno vozidlo a
122 300 Kč pro každé další vozidlo

22 014 Kč pro každé další vozidlo od 2,5 tuny do 3,5 tuny pro mezinárodní dopravu

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny a nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši 1800 EUR ne jedno vozidlo a 900 EUR na každé další vozidlo

Pro rok 2024 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (C/2023/75)

1 euro = 24,460 Kč

44 028 Kč pro jedno vozidlo

22 014 pro každé další vozidlo od 2,5 tuny do 3,5 tuny pro mezinárodní dopravu

.

Přepočet na rok 2023 činil 227 743 Kč pro jedno vozidlo a 122 635 Kč pro každé další vozidlo a 22 074,30 Kč pro další vozidlo od 2,5 tuny do 3,5 tuny pro mezinárodní dopravu

Přepočet na rok 2023 pro dopravu od 2,5 tuny do 3,5 tuny vozidly pro mezinárodní přepravu činil 44 148,60 Kč na jedno vozidlo a 22 074,30 Kč na každé další vozidlo této kategorie.   

Odchylně od uvedeného postupu může dopravce prokázat finanční způsobilost  předložením potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o finanční částky výše uvedené.

Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. srpna tohoto roku s účinností od 1.8.2022. V případě prokázání finanční způsobilosti vydá dopravní úřad o této skutečnosti doklad. Doklad o prokázání finanční způsobilosti vydá dopravní úřad na základě písemné žádosti dopravce. Její vzor je uveden v příloze. V příloze je rovněž uveden vzor oznámení změn seznamu vozidel v dokladu prokazujícího splnění podmínky finanční způsobilosti dopravce. 

Soubory ke stažení