Doba si žádá změny ve vzdělávání v rámci technických oborů

obrazek
06. ledna 2022 11:12, Ing. Danuše Jedličková

Dnešní rychle se měnící doba vyžaduje zcela nové kompetence zaměstnanců, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Proto jsme se v průběhu celého roku 2021 věnovali problematice automatizace a robotizace a potřebě rychlé a systémové reakce v oblasti vzdělávání na proces vývoje těchto nových technologií. V rámci realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ a ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Plzeňského kraje tak byly uspořádány tři kulaté stoly, na kterých byla tato problematika diskutována.

V březnu proběhlo první jednání s názvem „Klíčové kompetence pro automatizaci a robotiku“, jehož cílem bylo shodnout se na potřebě a možnostech změn ve vzdělávání. Probíraly se obsahové, organizační a technické aspekty vztahující se k robotizaci, inovaci ŠVP příbuzných učebních oborů, dále také k inovaci ŠVP v oblasti měkkých kompetencí a k tématu spolupráce škol a firem.
Jako zásadní se ukázala oblast měkkých kompetencí a „umění učit se“, jelikož inovace v oblasti technologií jsou v některých firmách natolik rychlé, že na ně klasický systém vzdělávání nemůže se stejnou dynamikou reagovat. V oblasti odborných dovedností se jeví jako důležité mezioborové přesahy a nutnost nových specializací propojující klasické strojařské, elektro i IT obory.
Na základě diskuse bylo následně uskutečněno dotazníkové šetření ve firmách a s vybranými firmami i řízené rozhovory, z nichž byla následně zpracována analýza „Podklady pro kompetenční modely k rozvoji nabídky SŠ“.

Na druhém kulatém stolu v září s názvem „Úprava ŠVP pro technické obory“ byla tato analýza představena ředitelům vybraných středních škol. S řediteli byly diskutovány možnosti a další postup k úpravě ŠVP na školách. Došlo ke shodě na úpravě oborové struktury a aktualizaci ŠVP klíčových oborů. Od příštího školního roku (2022/23) tak budou otevřeny elektrotechnické, IT a mechatronické obory na dalších školách a dojde k rozšíření kapacit těchto oborů na školách, které již tyto obory vyučují. U všech těchto oborů dojde k aktualizaci ŠVP.


Podrobnosti a konkrétní kroky se pak diskutovaly v říjnu na třetím kulatém stole s názvem „Obory pro automatizaci a robotiku“, kterého se zúčastnilo přes 40 zástupců škol, firem a odborníků z dalších institucí. Setkání bylo vedeno v čistě praktické rovině a směřováno ke konkrétním výstupům.
Proběhla zejména diskuse k připravovaným změnám na školách, které tyto trendy spojené s automatizací a robotizací reflektují ve své vzdělávací nabídce. Připravované změny se týkají kvantity (posílení elektrotechnických oborů, mechatroniky a IT oborů), ale také kvality, tedy vzdělávacích programů škol (ŠVP), obsahu předmětů a praktické spolupráce se zaměstnavateli.
V rámci kulatého stolu se ustanovily čtyři pracovní skupiny pro obory, které byly v souvislosti s automatizací a robotizací identifikovány jako nejzásadnější. Jedná se o Elektromechaniku a elektrotechniku, Mechanika seřizovače, Mechatronika a Informační technologie.
Jádro těchto pracovních skupin tvoří školy, které tyto obory nabízí nebo budou nově nabízet a firmy, které jsou ochotné se na tvorbě či úpravě ŠVP podílet.


V rámci dalšího postupu budou dosud získané požadavky zaměstnavatelů na kompetence pracovních pozic zaneseny do návrhů aktualizací ŠVP a projednány v pracovních skupinách. Na základě vzájemné shody pak budou moci být implementovány přímo na školách.