Daňová exekuce - úprava vzorů exekučních příkazů Ministerstva financí

03. ledna 2022 09:20, Mgr. Irena Sinkulová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz informuje, že Odbor 39 - Správní činnosti Ministerstva financí upravilo a na svých stránkách zveřejnilo vzory exekučních příkazů, které jsou určeny pro případné využití v roce 2022.

Jedná se o vzor exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb a exekuční příkaz srážkami ze mzdy. V obou vzorech došlo k úpravě textu poučení tak, aby korespondoval s právní úpravou obsaženou v občanském soudním řádu.

U exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu byl v poučení vypuštěn text, který se týkal možnosti zřízení a vedení chráněných účtů v daňové exekuci. K úpravě poučení Ministerstvo financí přistoupilo v návaznosti na výkladové stanovisko poskytnuté Ministerstvem spravedlnosti, které k dotazu Ministerstva financí sdělilo, že dle jeho právního názoru v daňové exekuci chráněný účet nelze zřídit. Důvodem je jednak skutečnost, že správci daně nebyly svěřeny pravomoci soudu stran zřizování chráněného účtu, jak to vyžaduje ust. § 177 odst. 2 daňového řádu, a dále, že ani soud, který nevede vůči dlužníkovi výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu (neboť jde o daňovou exekuci), nemůže vydat oznámení o čísle účtu. Soud v tomto případě nemá ani oprávnění rozhodovat o tom, že účet není chráněný, když ze zákona neplyne, že by se mělo zahajovat samostatné řízení o zrušení režimu chráněného účtu, nebo že by měl soud rozhodovat mimo řízení. Pro úplnost Ministerstvo financí uvádí, že pokud byl chráněný účet před nařízením daňové exekuce zřízen v řízení o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu, vedený soudem, nebo v exekučním řízení, vedeném soudním exekutorem, správce daně nemůže nařídit exekuci přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb ohledně pohledávky dlužníka z chráněného účtu.

U exekuce nařízené srážkami ze mzdy bylo do o. s. ř. (§ 270 odst. 2, § 279 odst. 1 a § 291 odst. 3 o.s.ř.) zakotveno právo plátce mzdy či jiných příjmů na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikají v souvislosti s prováděním srážek. Tyto náklady představují samostatný nárok, který bude také v případě daňové exekuce vznikat plátci mzdy přímo na základě občanského soudního řádu. V tomto smyslu bylo do textu exekučního příkazu doplněno poučení. Ministerstvo financí dodalo, že paušální nárok vznikne plátci mzdy v exekučních řízeních, která budou zahájena od 1. 1. 2022 (účinnost novely o.s.ř.).

Vzory obou rozhodnutí naleznete v příloze tohoto článku a dále na stránkách Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mis-38970.


Soubory ke stažení