Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

obrazek
25. července 2011 14:35, aktualizováno 16. září 2019 14:14, Michal Souček

    Plzeňský kraj v samostatné působnosti zajistil v souladu s ust. § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, zpracování  plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území (dále jen „PRVKPK“) a jeho schválení - Usnesením ZPK č. 52/05 ze dne 22. 02. 2005.  
    Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací stanoví prováděcí právní předpis: § 2 - § 4 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a dále Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR č. 10534/2002-6000 ze dne 2. července 2002 pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, včetně Dodatku č. 1 - č. 7869/2004-7000 k Metodickému pokynu. Znění metodického pokynu, vč. příloh a Dodatku č. 1 ve formátu PDF
    Pro zpracování ekonomické části PRVKPK s výpočtem nákladů na realizaci návrhů je využíván Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR č. 401/2010-15000 ze dne 20. ledna 2010 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (ruší se metodický pokyn č.j. 8114/2007-16000 ze dne 6. března 2007). Znění metodického pokynu v PDF.  
   
PRVKPK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v Plzeňském kraji. Je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu, plánu oblasti povodí podle zvláštního právního předpisu a pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

  Návrh PRVKPK je před jeho schválením projednán s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v Plzeňském kraji, s Ministerstvem zemědělství, s příslušným správcem povodí a s vodoprávními úřady. V případech, kdy se PRVKPK dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, je návrh projednán s Ministerstvem zdravotnictví, a v případech chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí, je projednán též s Ministerstvem životního prostředí.

    Pokud po schválení PRVKPK dojde ke změně podmínek, za nichž byl PRVKPK schválen, bude zpracována a schválena změna a aktualizace PRVKPK. Při zpracování, projednání a schválení změny a aktualizace PRVKPK je postupováno podle ust. § 4 odst. 1 až 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.
    Schválené změny Zastupitelstvem Plzeňského kraje jsou zapracovány do PRVKPK a v kartách obcí je v záhlaví uveden rok provedené změny. Nově jsou v aplikaci připraveny také karty s návrhy na změny v rámci projednávání podle zákona o vodovodech a kanalizacích do doby než budou schváleny v orgánech kraje.

Odkaz do aplikace: PRVAK
Kontaktní osoby: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí – Bc. Monika Plzáková, Zuzana Voráčková