Voda

Územní studie krajiny obce Potvorov

V reakci na opakující se bleskové povodně nechal Plzeňský kraj zpracovat územní studii krajiny pro celé katastrální území obce Potvorov s cílem tomuto jevu zabránit či výrazně zmírnit jeho dopady. Hlavním tématem studie bylo zadržení vody v krajině, ochrana půdy a podpora ekosystémových funkcí krajiny. Nicméně zásadním hlediskem pro komplexní pojetí krajiny byla i podpora genia loci této historické krajiny a posílení její průchodnosti a obyvatelnosti.

Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině

Plzeňský kraj se rozhodl přizpůsobit se výkyvům či postupné změně klimatu a nechal zpracovat regionální strategii adaptačních opatření (ReSAO), která má mít za cíl postupnými kroky zlepšit zadržení vody v krajině.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1582/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022.

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1581/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení a pravidla dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022.

Informace o postupu projednávání záměrů týkající se hraničních vod

Postup projednávání záměrů týkající se hraničních vod a o příslušných správních řízeních...