Voda

Odborný seminář „Dotační příležitosti 2021 – 2027“

V úterý 21. května 2024 se uskutečnil seminář k problematice provozování vodovodů a kanalizací určený pro obce Plzeňského kraje...

Projekt Malé obce a voda

Asociace pro vodu ČR z.s. uskutečňuje projekt Malé obce a voda zaměřený na veřejnou správu (starosty a zastupitele obcí), dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích.

Územní studie krajiny obce Potvorov

V reakci na opakující se bleskové povodně nechal Plzeňský kraj zpracovat územní studii krajiny pro celé katastrální území obce Potvorov s cílem tomuto jevu zabránit či výrazně zmírnit jeho dopady. Hlavním tématem studie bylo zadržení vody v krajině, ochrana půdy a podpora ekosystémových funkcí krajiny. Nicméně zásadním hlediskem pro komplexní pojetí krajiny byla i podpora genia loci této historické krajiny a posílení její průchodnosti a obyvatelnosti.

Informace o postupu projednávání záměrů týkající se hraničních vod

Postup projednávání záměrů týkající se hraničních vod a o příslušných správních řízeních.

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj si v r. 2018 nechal zpracovat Studii na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky. Výstupem studie je soubor 174 opatření.