Voda

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Minulé roky byly poznamenané význačnými epizodami sucha. Z tohoto důvodu byla novelou vodního zákona dána jednotlivým krajským úřadům povinnost zpracovat Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody pro území celého kraje. Tento dokument řeší činnosti a opatření při vzniku stavu sucha a zároveň dává návod k řízenému hospodaření s vodními zdroji významnými pro zásobování vodou.

Územní studie krajiny obce Potvorov

V reakci na opakující se bleskové povodně nechal Plzeňský kraj zpracovat územní studii krajiny pro celé katastrální území obce Potvorov s cílem tomuto jevu zabránit či výrazně zmírnit jeho dopady. Hlavním tématem studie bylo zadržení vody v krajině, ochrana půdy a podpora ekosystémových funkcí krajiny. Nicméně zásadním hlediskem pro komplexní pojetí krajiny byla i podpora genia loci této historické krajiny a posílení její průchodnosti a obyvatelnosti.

Informace o postupu projednávání záměrů týkající se hraničních vod

Postup projednávání záměrů týkající se hraničních vod a o příslušných správních řízeních.

SUCHO - doporučení pro obce a obecní úřady Plzeňského kraje

Vzhledem k opakujícím se projevům sucha na stavu podzemních a povrchových vod a nepříznivým hydrometeorologickým prognózám, vydal krajský úřad doporučení pro řešení této problematiky...

Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky

Plzeňský kraj si v r. 2018 nechal zpracovat Studii na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky. Výstupem studie je soubor 174 opatření.