Co lze vyřídit na Krajském úřadě??

obrazek
08. listopadu 2016 14:24, aktualizováno 13:24, Mgr. Bc. Jana Hrdá

Co lze vyřídit na Krajském úřadě -  registrace exemplářů a udělování výjimek ze zákazu obchodních činností...

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí můžete podávat  žádosti  dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).  Veškeré informace k jednotlivým typům podávaných žádostí jsou uvedeny níže. V přílohách lze popisované žádosti stáhnout a vyplněné i s potřebnými dokumenty zaslat na Odbor životního prostředí (Odbor životního prostředí; Krajský úřad Plzeňského kraje; Škroupova 18; 306 13 Plzeň).

  • Žádost o registraci – vyplní žadatel, pokud odchoval jedince druhu podléhajícího registraci nebo pokud získal jedince druhu podléhajícího registraci mimo země ČR (dovoz ze třetích zemí nebo získání v rámci EU). Pak je potřeba doložit také výjimku ze zákazu komerčních činností ze zemí EU mimo ČR nebo dovozní či vývozní povolení ze třetích zemí, případně další doklady prokazující nabytí exempláře.

Druhy podléhající registraci jsou všechny druhy z přílohy A (s výjimkou druhů uvedených v příloze č. 6 k vyhlášce č. 210/2010 Sb.)  a dále i následující druhy jiné než přímo ohrožené vyhynutím z přílohy B:

 a) živé exempláře následujících druhů savců:

Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých)

Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka domácí“)

Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)

Rhinocerotidae spp. (všechny druhy čeledi nosorožcovití),

 b) živé exempláře následujících druhů ptáků:

Aquila nipalensis (orel okrový)

Aquila rapax (orel stepní).

Neregistrují se druhy ptáků z přílohy A, které se přirozeně vyskytují v přírodě ČR. 

Pokud si nebudete jisti, zda se druh registruje, či nikoliv, kontaktujte pracovníky krajského úřadu, odboru životního prostředí – CITES.

Lhůty pro registraci exemplářů:

Poznámka ke značení:
Exempláře zařazené do přílohy A nařízení Rady (ES) č. 338/97 musí být v případě obchodu, vydání potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o putovní výstavě a dovozu či vývozu nezaměnitelně označené (viz čl. 64, 65 a 66 odst. 1 až 4 nařízení Komise (ES) č. 865/2006). Podle § 23c a § 23d zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, se stejným způsobem označují jedinci podléhající registrační povinnosti podle § 23 tohoto zákona a další podmínky stanoví také § 12 až 14 prováděcí vyhlášky č. 210/2010 Sb.

Živé exempláře obratlovců se značí pomocí mikročipových transpondérů, odlišně se označují ptáci narození a odchovaní v zajetí, a to uzavřeným bezešvým kroužkem (viz jednotlivé kapitoly této metodiky). Výjimečně lze exempláře označit pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování nebo jiným vhodným způsobem. Takový způsob značení však musí být náležitě zdůvodněn a na takto označené exempláře lze vydat doklady EU jen s velmi omezenou platností. Značení živých bezobratlých, všech neživých exemplářů a exemplářů rostlin není v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 nijak specifikováno. Platí zásada co nejpřesnějšího popisu exempláře. Pokud lze exemplář živého bezobratlého jedince či neživý exemplář označit, měly by se používat stejné nebo podobné značkovací metody jako pro živé obratlovce.

Metodiku ke značení exemplářů CITES, kde jsou podrobné informace ke způsobům značení jednotlivých skupin živočichů a jednotlivých druhů, najdete na následujícím odkazu:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_publikace/$FILE/ODOIMZ-Jak_znacit_exemplare_CITES-20121002.pdf

  • Žádost o přeregistraci – vyplní žadatel, pokud získal jedince druhu podléhajícího registraci od jiného chovatele nebo dlouhodobého držitele. Exemplář by již měl mít registrační list vydaný, pouze se do něj zaznamená změna držitele. K žádosti je třeba doložit originál registračního listu, do kterého bude změna zaznamenána (a RL bude poté opět vrácen).
     
  • Žádost o vyřazení exempláře – pokud dojde k úhynu exempláře, je nutné vrátit originál registračního listu, případně i výjimky ze zákazu komerčních činností (certifikát EU, žlutý papír), na krajský úřad. K provedení této změny není formulář, stačí napsat informaci o úhynu a přiložit doklady a zaslat na Odbor životního prostředí.
     
  • Žádost o výjimku ze zákazu komerčních činností s přílohou – vyplní žadatel, který bude žádat o vydání výjimky ze zákazu komerčních činností (certifikát EU, žlutý papír), kde uvede veškeré dostupné informaci o předmětném jedinci a v příloze zároveň uvede podklady a informace potřebné ke správnímu řízení.

Žadatelem o výjimku ze zákazu obchodních činností může být pouze vlastník exempláře, nebo „dlouhodobý držitel“.

K žádosti žadatel přiloží:

a) doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
 b) pro povinně registrovaný exemplář registrační list, není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře,
 c) pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu nebo ptákem druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropských společenství, doklad o povolení držení, chovu v zajetí či pěstování takového exempláře podle jiného právního předpisu.

Žádost o vydání výjimky ze zákazu komerčních činností pro 1 až 20  exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin je zpoplatněna částkou 100 Kč za exemplář. Pokud se žádá o výjimku pro více než 20 exemplářů, je tato žádost zpoplatněna částkou 2 000 Kč.

 

 

Soubory ke stažení