Informace o poškození lesů v PK větrnou kalamitou - leden/2007

26. ledna 2007 10:16, aktualizováno 09:16, Ing. Radek Svoboda
 

            V měsíci lednu byly lesní porosty v Plzeňském kraji poškozeny větrnou kalamitou, při které došlo k napadení dřevní hmoty (zlomy, vývraty) v celkové výši 1 200 000 m3(tj. stav k 23. lednu 2007). Toto množství představuje 3 roční těžby, avšak není toto číslo konečné a bude dále zpřesňováno. 

 

            Nejvíce byly poškozeny smrkové porosty v územní působnosti obcí s rozšířenou působností, dále jen „ORP“, ORP Klatovy (260 000 m3), Tachov (200 000 m3), Domažlice (160 000 m3) a Sušice (140 000 m3). Nejméně byly poškozeny porosty na území ORP Kralovice, kde je převažující dřevinou borovice. Pádem stromů nebo jejich částí byly poškozeny i mladé lesní porosty. Silným větrem byly dále poškozeny oplocenky v rozsahu až 80%. Rozsah kalamity je i nadále průběžně zjišťován a vyhodnocován.

Z důvodu rozsáhlé živelní pohromy bylo vládou ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vydáno dne 24. ledna 2007 rozhodnutí, kterým byl vyhlášen  Nouzový stavna dobu od 05:00 hod dne 25. 01. 2007 do 24:00 hodin dne 05. 02. 2007.

 

Jsou nařízena tato krizová opatření:

a)                  zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích na územích, pro která je nouzový stav vyhlášen (celé území Plzeňského kraje), s výjimkou osob provádějících likvidační práce a orgánů vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí,

b)                 provádění terénních úprav, je-li to v souvislosti s krizovou situací nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

 

Požadavek na „Zákaz vstupu do lesa“ po výše uvedeném období (po 05.02.2007) pro konkrétní lokality lze řešit dle § 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, podáním návrhu příslušnému orgánu státní správy lesů, ORP, který může rozhodnutím vyloučit vstup do lesa nejvýše na dobu tří měsíců (lhůtu lze stejným způsobem prodloužit o další tři měsíce ).

 

Současně se vzniklou situací upozorňujeme všechny vlastníky lesa, že jsou dle § 33 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, povinni přednostně zpracovávat těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.

Dále je důležité upozornit na znění § 4 odst. 3 vyhlášky MZe ČR č. 236/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, kde se uvádí: Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců vzniklé do 31. března musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běžného roku.

 

S poskytováním finančních příspěvků na likvidaci kalamity se zatím neuvažuje.