Závěrečná zpráva o realizaci projektu k datu 31. 12. 2019

obrazek
11. prosince 2019 15:18, Mgr. Renata Kulhánková

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2019 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu některých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné v souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 23. 1. 2020.

Vzhledem k tomu, že prodloužení realizace projektu byla spojena s vyhlášením nového dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ je nutné rozdělit i závěrečnou zprávu o realizaci projektu spolu s vyúčtováním dle jednotlivých dotačních programů.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ bude v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu obsahovat pouze níže uvedené formuláře k vyúčtování dotace:
- Úvodní list
- Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace za období 2016 – 2018
- Příloha č. 2 – Položkové čerpání dotace za období 2016 – 2018
- Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby za období 2016 – 2018

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ bude v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu obsahovat uvedené formuláře:
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu shrnující postup projektu za celou dobu realizace, tj. ode dne 1. 7. 2016 do 31. 12. 2019
- Informace o plnění monitorovacích indikátorů
- Vyúčtování dotace za rok 2019 obsahující úvodní list a přílohy č. 1 – 3 (použít již vyplněné formuláře předložené k vyúčtování dotace za rok 2019).

Dle článku čl. VI bodu 4 a 5 a čl. X bodu 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků je též nutné doložit do 23. 1. 2020 potřebné informace ke kontrole sledovaných indikátorů za období realizace projektu, tj. vykázaného rozsahu podpory u podpořených osob za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2019 (v případě anonymních osob jde o údaje pouze za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018). Tato data již nebudou součástí *pdf souboru v systému eDotace, ale budou zaslána v listinné podobě spolu s monitorovacími listy podpořených osob poštou v uzavřené obálce označenou nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Mgr. Renata Kulhánková
Škroupova 18
306 13 Plzeň

POZOR: V případě nesplnění termínu a formy podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu činí dle čl. VI bodu 6 smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků odvod za porušení rozpočtové kázně 30 - 60 % dotace.

Soubory ke stažení