Žáci úspěšní v předmětových soutěžích převzali ocenění

obrazek
18. října 2023 11:16, Bc. Eva Mertlová

Řadu úspěchů na poli mezinárodních kol i celostátních kol předmětových soutěží přivezli žáci z Plzeňského kraje za loňský školní rok. Za jejich medailová umístění a reprezentaci kraje jim a pedagogům, kteří s přípravou na soutěže žákům pomáhali, poděkoval předáním ocenění a drobných dárků hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Vladimír Kroc. Slavnostní setkání hostily prostory unikátní Semlerovy rezidence v Plzni, kterou prostřednictvím Západočeské galerie Plzeňský kraj zpřístupnil veřejnosti.

"Studenti škol v Plzeňském kraji nám ukázali, že se na poli vědy, ekologie, logiky či jazyků neztratí, a věřím, že řada medailí z mezinárodních i celorepublikových soutěží přivezených v loňském školním roce bude rozšířena v tom letošním. Svými skvělými výkony potvrdili, že vzdělání dokáže nést ovoce a dokonce je jim mnohdy i koníčkem. A na to jsem velmi hrdý," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Úspěšní žáci obdrželi pamětní listy a dárkové poukazy, jejich pedagogové spolu s pamětními listy také drobné dárky.

"Plzeňský kraj vyhlašuje řadu dotačních programů, v nichž se snaží podporovat nadané děti. V letošním roce to byl například program Nadání 2023, v němž mohli žáci pro své školy svými úspěchy získat finanční prostředky. Už řadu let funguje projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji, který pro letošní rok má připravenu částku 2,2 miliony korun na podporu různých kempů a kurzů pro žáky i jejich pedagogy. Velmi nás těší, že i díky podpoře krajskými projekty se žákům na předmětových soutěžích daří," uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Vladimír Kroc.


Nadání 2023 – dotační program PK

S cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky byl vyhlášen dotační program Plzeňského kraje s názvem Nadání 2023. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. - 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2022/2023, se rozdělilo 270 tis. Kč. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup učebních pomůcek a vybavení a odměny pedagogům úspěšných žáků.

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám a našeho odboru byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. V letošním roce částkou 2,2 miliony Kč. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží. V letošním roce tuto příležitost využilo 213 nadaných žáků. Kempy a kurzy jsou přístupné také pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky se objevují také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní. A dále také žáci, kteří vynikají svou zručností (Řemeslné kempy).

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem

V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2023 „Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem“ jsou vynakládány finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. V červnu hostil Plzeňský kraj národní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a Ekologické olympiády.
Úspěšné střední školy

Ocenění žáci ve vědomostních olympiádách vysoutěžili pro své školy finanční prostředky z programu Nadání 2023, které budou směřovány na nákup učebních pomůcek, vybavení a odměny pro pedagogy, kteří žáky na soutěže připravovali.
Galerie