Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče“

obrazek
23. března 2021 18:07, Ing. Kateřina Burešová

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 3. 2021 usnesením č. 519/21 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče“.

Dotační program je určen na zajištění financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v souvislosti s realizací reformy psychiatrické péče.

Realizace tohoto dotačního programu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1548/20 ze dne 8. 6. 2020, a to s „Metodikou pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 (dále jen Metodika), ve znění dodatků a se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021“ (dále jen Zásady) – dokumenty jsou k dispozici v příloze tohoto článku. Realizace tohoto dotačního titulu je podmíněna schválením dodatku č. 2 k Metodice, o schválení bude rozhodovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje na dubnovém jednání.

Dokument „Vyhlášení dotačního programu – reforma psychiatrické péče“ upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných žadatelů, kteří mohou podávat žádosti v rámci výše uvedeného dotačního programu, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dokument „Vyhlášení dotačního programu – reforma psychiatrické péče“ je přílohou tohoto článku.

Žádosti v rámci dotačního řízení budou podávány prostřednictvím internetové aplikace OK služby – Poskytovatel v termínu od 26. 4. 2021 – 24. 5. 2021.

Součástí podané žádosti o dotaci v rámci výše zmíněného dotačního programu na rok 2021 jsou dva typy příloh, z nichž některé jsou povinné pro všechny žadatele a je nutné je vložit k celkové žádosti o dotaci. Bez vložení takového typu příloh nebude možné žádost podat. A tzv. nepovinné přílohy, v jejichž případě pokud nedojde k jejich přiložení k žádosti, bude osoba podávající žádost pouze upozorněna na nutnost doložení, ale bude umožněno žádost podat. Tento typ příloh přikládá pouze žadatel, kterého se daná příloha týká.


Mezi povinné přílohy patří:

• Vyjádření Koordinátorky reformy psychiatrie pro Plzeňský kraj o souladu žádosti s principy reformy psychiatrické péče - o Vyjádření Koordinátorky je potřeba zažádat v dostatečném časovém předstihu před podáním žádosti o dotaci

• „Finanční prostředky z veřejných zdrojů“

• „Údaje o sociální službě“

Nepovinnými přílohami jsou (vyplňuje pouze žadatel, kterého se daná příloha týká):


• Čestné prohlášení o neexistenci inkasního příkazu – povinné pro žadatele, kteří nepodávali žádost o dotaci v prvním kole dotačního programu

• Kopie smlouvy o zřízení účtu (v případě příspěvkových organizací měst/obcí je nutné vložit kopii s číslem účtu města/obce, která je zřizovatelem dané organizace) - povinné pro žadatele, kteří nepodávali žádost o dotaci v prvním kole dotačního programu

• Doklad o jmenování statutárního zástupce - povinné pro žadatele, kteří nepodávali žádost o dotaci v prvním kole dotačního programu

• Prohlášení zřizovatele u příspěvkových organizací obcí o souhlasu s podáním žádosti

• Plná moc v případě zastoupení na základě plné moci

• Žádost o vydání pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) – podává žadatel, kterému nebylo vydáno Plzeňským krajem Pověření

• Žádost o změnu údajů v Pověření – podává žadatel, kterému bylo vydáno Pověření na rozsah sociální služby, který nezahrnuje lůžka/úvazky související s reformou psychiatrické péče

• Žádost o navýšení vyrovnávací platby – podává žadatel v případě, že se nemění údaje o poskytované sociální službě, ale stanovená vyrovnávací platba není vzhledem k vyšším nákladům souvisejícím s reformou psychiatrické péče dostačující. Žádost je nutné odůvodnit.

• Rozdělení prostředků z veřejných zdrojů a požadavku na dotaci – více forem služby

K dotačnímu programu a podávání žádostí proběhne v dubnu 2021 seminář formou videokonference.


Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Ing. Kateřina Burešová, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454


Soubory ke stažení