V Radě Plzeňského kraje došlo ke změnám

obrazek
21. listopadu 2022 15:55, Bc. Eva Mertlová

Na svém 55. jednání krajská rada schválila návrh rozpočtu, vzala na vědomí nákup energií na příští rok a následně na mimořádném jednání došlo ke změnám v jejím složení vzhledem k rezignaci náměstka hejtmana Romana Zarzyckého. Jeho místo v radě doplnil Pavel Strolený, dosavadní předseda Finančního výboru ZPK. 

55. RPK

Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2023, jeho střednědobý výhled na rok 2024 a 2025 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaných Plzeňským krajem. Odsouhlasila předložený rozpočet s příjmy ve výši 9,57 mld. Kč a výdaji 10,54 mld. Kč (s navrhovaným schodkem 973 718 tis. Kč), a to zejména z důvodu zajištění předfinancování evropských projektů. Schodek bude kryt čerpáním investičního bankovního úvěru a zapojením Rezervního fondu PK. "Navržený rozpočet kraje, který Rada doporučuje schválit zastupitelstvu, má stejnou strukturu jako v předchozích letech. Jeho prioritou na rok 2023 je financování a předfinancování individuálních projektů dotovaných EU a z národních zdrojů, investice a opravy vlastního majetku, zajištění všech funkcí kraje a jeho organizací v náročné hospodářské situaci," uvedl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Dodal, že vzhledem k růstu inflace byl v letošním roce schválen růst příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným PK o 13 %, čehož všechny využily. Očekávaný růst výdajů na energie pak bude krytý z rezervy vytvořené z úspor minulých let. Na nepředvídatelné situace má Plzeňský kraj vytvořenu rezervu ve výši 450 mil. Kč. "Aktuálně je hospodaření kraje ve výborné finanční kondici. Výsledek roku 2022 se předpokládá s přebytkem hospodaření. Stále jsme také nezadluženým krajem," upozornil náměstek Roman Zarzycký.

Rozpočet podléhá schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje na jeho prosincovém jednání.

(předkládá Roman Zarzycký)

Nákup elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj

Rada vzala na vědomí informace a postup v nákupu energií pro potřeby Plzeňského kraje v roce 2023, který je realizován vždy nejvýhodnějším řešením za aktuální situace. Náklady na elektriku a plyn budou u našich organizací zřizovaných Plzeňským krajem včetně distribučních poplatků a DPH činit v roce 2023 celkem 471,6mil. "Díky doposud uzavřenému kontraktu se letos podařilo ušetřit 200 mil. Kč bez DPH a díky decentralizaci a ochotě hledat řešení a nečekat na státem nastavenou regulaci se povedlo ušetřit více jak 3 mil. bez DPH na rok 2023," zdůraznil náměstek pro oblast zdravotnictví a šéf Pracovní skupiny pro nákup energií v Plzeňském kraji Pavel Hais s tím, že ale i přes zastropování ceny kraj zaplatí 5x víc než doposud.

Upozornil také, že je Plzeňský kraj v rámci ČR jeden z posledních krajů, který má následující ceny energií v letošním roce:
• Zemní plyn velkoodběr 480 CZK/MWh
• Zemní plyn maloodběr 493 CZK/MWh
• Elektřina vysoké napětí 1320 CZK/MWh
• Elektřina nízké napětí 1375 CZK/MWh

(předkládá Pavel Hais)

Podpora sociálních služeb obecného zájmu

Rada kraje odsouhlasila výši dotací pro 14 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se budou podílet na realizaci individuálního projektu Plzeňského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025“, konkrétně pak za poskytování 27 sociálních služeb obecného hospodářského zájmu. To vše v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU. "Celková částka pro poskytnutí dotací představuje pro krajský projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025“ celkem 286,4 milionu korun," upřesnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Martin Záhoř.

Tyto peníze budou rozděleny pro jednotlivé žadatele, kterým bude schválen jejich vlastní individuální projekt v rámci poskytnutí služeb obecného zájmu. Tím se dostanou k finančním prostředkům z veřejných rozpočtů cestou, kterou zvolila evropská legislativa.
"Po jejich schválení Zastupitelstvem Plzeňského kraje a poskytnutí dotace Ministerstvem sociálních věcí ČR, budou finanční prostředky žadatelům vyplaceny jako neinvestiční příspěvek. Podpořeny budou zejména vybrané druhy sociálních služeb, jako jsou Azylové domy, Domy na půl cesty, Intervenční centra, Osobní asistence, Sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma služby a Sociálně terapeutické dílny,“ dodal náměstek M. Záhoř. Zastupitelstvo Plzeňského kraje o přidělení dotací rozhodlo na svém mimořádném jednání dne 21. listopadu 2022.

(předkládá Martin Záhoř)

Vyhlášení dotačního programu na podporu zemědělců 2023

Rada schválila vyhlášení dotačního titulu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023. Účelem programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v příštím roce. Titul zahrnuje dvě oblasti – dotační tituly, a to investice do nemovitostí pro prvovýrobu a dále investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby. Předpokládaný objem finančních prostředků pro tento program je 6 mil. Kč.

DT Investice do nemovitostí pro prvovýrobu je určen na nákup, výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, které slouží zemědělské prvovýrobě. DT Investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby zahrnuje nákup a instalace nové technologie spojené s nemovitostmi, které slouží pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji. "Investice musí cílit na celkové zlepšení výkonnosti zemědělského podniku, zlepšení podmínek pro zvířata a celkového prostředí, nebo například obnovení potenciálu produkce tam, kde došlo k poškození přírodními pohromami, škůdci, chorobami zvířat. Naopak nelze dotaci využít na pokrytí nákladů na mzdy, dopravu, projektovou přípravu projektu, stavební či technický dozor nebo nákup nářadí a materiálu nevyužitého přímo na realizaci projektu samotného," říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard. Podávání žádostí bude probíhat od 20. 3. 2023 – 10. 4. 2023.

(předkládá Josef Bernard)

56. RPK (mimořádné jednání)

Změny v Radě PK

Rada na základě rezignace náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Romana Zarzyckého, který byl po zářijových komunálních volbách zvolen do funkce primátora města Plzně, změnila rozdělení kompetencí členů rady.

"Vždy jsem odmítal a dál odmítám kumulaci funkcí. Proto jsem se s ohledem na výsledek komunálních voleb rozhodl na funkci náměstka hejtmana rezignovat. Z pozice primátora se chci naplno věnovat řízení města Plzně, pro které je kraj významným partnerem, se kterým máme společné vize a projekty. Mým posledním úkolem na kraji bylo připravit s kolegy návrh rozpočtu, který dnes ráno schválila Rada. Plzeňský kraj je v dobré kondici a v dobrých rukou. Krajské koalici i kolegům, kteří resortní řízení přebírají, přeji, aby se jim nadále dařilo a dál pracovali pro občany z našeho regionu," uvedl Roman Zarzycký.

Rada schválila rozdělení kompetencí, které do této doby zastával Roman Zarzycký a to tak, že oblast investic a majetku převzal do správy náměstek hejtmana Martin Záhoř (ANO), v jehož gesci je zároveň oblast sociálních věcí.

Novým členem Rady PK pro oblast ekonomiky byl zastupiteli zvolen Pavel Strolený (ANO), který do této doby vykonával předsedu Finančního výboru. Funkci radního bude vykonávat jako uvolněný. Na funkci předsedy Finančního výboru PK rezignoval.

Dosavadní člen Rady PK Vladimír Kroc (ANO) byl rozhodnutím Rady jmenován náměstkem hejtmana kraje. V jeho gesci zůstává oblast školství a sportu.

Nové složení Rady Plzeňského kraje a její oblasti působnosti od 21. 11. 2022:

Hejtman kraje Rudolf Špoták, krizové řízení, bezpečnost a centrální nákup
Náměstek hejtmana Petr Vanka, regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti
Náměstek hejtmana Martin Záhoř, sociální věci, investice, majetek
Náměstek hejtmana Vladimír Kroc, školství a sport
Náměstek hejtmana Pavel Čížek, doprava
Náměstek hejtmana Josef Bernard, životní prostředí a zemědělství
Náměstek hejtmana Pavel Hais, zdravotnictví
Člen Rady kraje Pavel Strolený, ekonomika
Člen Rady kraje Libor Picka, kultura, památková péče a cestovní ruch