U příležitosti Dne učitelů převzali pedagogové ocenění za svou činnost

obrazek
28. března 2022 16:02, aktualizováno 30. března 2022 09:32, Bc. Eva Mertlová

U příležitosti Dne učitelů předali zástupci Plzeňského kraje ocenění vybraným pedagogům za jejich dosavadní činnost. Tradiční akce, která vždy připadá na výročí narození Jana Ámose Komenského, letos přivedla celkem 25 pedagogů z celého kraje. Z rukou členů krajské rady Petra Vanky a Vladimíra Kroce převzali pamětní list a drobné dárky jako symbolické ocenění za záslužnou činnost v oblasti vzdělávání.

"Práce pedagoga je často veřejností vnímána jako nenáročná, není na první pohled vidět její výsledek. Přitom jde o zásadní pilíř výchovy mladých lidí, dětí, kterým učitelé předávají zkušenosti, svůj um a v neposlední řadě rozsáhlé znalosti. Za to si zaslouží velké poděkování," říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Zpestřením programu slavnostního oceňování na krajském úřadě byla módní přehlídka žákyň Integrované střední školy živnostenské Plzeň, při níž samy autorky předvedly kolekci s názvem Bad Thougts. Překrásné tyrkysové pláště doplnily žákyně obepnutým body fialové barvy s černými ozdobnými objekty. Dalším kulturním zpestřením byl zpěv v podání studentek Konzervatoře Plzeň Doroty Babuljakové a Magdalény Huškové, za doprovodu Jana Sedláčka.

Ocenění pedagogové:

1. Bc. Naděžda Bacíková, ředitelka - Mateřská škola POHÁDKA Zbůch
Paní ředitelka se celý svůj profesní život věnuje dětem předškolního věku. Její dlouholeté profesní zkušenosti a erudovanost ředitelky ve specifikách předškolního vzdělávání se odrážejí v příkladném způsobu vedení chodu školy a jejích pedagogických pracovníků. Řadu let zastává rovněž pozici metodologa v ORP Nýřany. Za jejího působení ve funkci ředitelky mateřská škola dosáhla kvalitního materiálního zázemí a poskytuje rovný přístup k předškolnímu vzdělávání co největšímu počtu dětí.
2. Ing. Vladimír Baxa, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Po celou dobu svého působení v pozici zástupce ředitelky pro praktickou výuku se snaží vylepšovat podmínky pro výuku žáků i pro učitele odborného výcviku. Zapojil se do projektů Šablony III, Tatra do škol, ROP a IROP, které byly zaměřeny na rekonstrukci a vybavení dílenských prostor. Velmi vstřícné je jeho jednání s žáky i kolegy. Žáky podporuje v účasti na soutěžích a zajišťuje pro ně odborný výcvik a praxi. Příkladné je jeho vysoké pracovní nasazení, ochota a optimismus.
3. Mgr. Alena Držalová, 63. mateřská škola Plzeň
Převážnou část svého profesního života působila jako ředitelka 63. mateřské školy v Plzni. Kromě výkonu práce ředitelky dlouhodobě spolupracovala s institucemi zabývajícími se dalším vzděláváním pedagogů v oblasti metodické, lektorské a poradenské pro obor Předškolní pedagogika. Po ukončení své profesní kariéry zůstává stále aktivní, věnuje se nadále lektorské činnosti a ochotně předává své znalosti a bohaté zkušenosti.
4. Miloslav Esterle, ředitel - Základní umělecká škola Starý Plzenec
Je ředitelem ZUŠ Starý Plzenec od roku 1990, vynikajícím houslistou a pedagogem v oboru hra na housle. Byl dlouholetým předsedou Krajské umělecké rady ZUŠ a předsedou sekce smyčcových nástrojů. Stál u zrodu soutěže mladých houslistů „Plzenecké housličky“ a dětského lidového souboru Úslaváček. Díky jeho usilovné práci dosahuje základní umělecká škola řady vynikajících výsledků ve všech uměleckých oborech, a tím reprezentuje také Plzeňský kraj v rámci celé České republiky.
5. Mgr. Blanka Hájková, Základní škola Blatnice, okres Plzeň-sever
Více než deset let byla ředitelkou ZŠ Blatnice. Podařilo se jí zajistit pro školu kvalifikované pedagogy a vést je tak, aby bylo plně využito možností, které prostředí malé školy nabízí. Vytvořila předpoklady pro efektivní spolupráci učitelů, což se odrazilo také na příznivém klimatu školy. Dle možností postupně modernizovala vybavení školy.
6. Jaromír Hohler, Střední průmyslová škola, Tachov
Pan Hohler vyučuje odborné předměty oboru truhlář, dále německý jazyk a občanskou nauku. Je mezi žáky velmi oblíbený nejen pro svůj styl výuky a odborné i všeobecné znalosti, ale i pro smysl pro humor a laskavý vztah k žákům. Dokáže je přesvědčit, že vzdělání a dokonale zvládnuté řemeslo je důležité pro úspěšný život. Stejně tak je vzorem pro své kolegy ve sborovně i v dílnách.
7. Mgr. Květuše Horáková, Základní škola J. V. Sládka Zbiroh
V letech 2006 až 2021 působila ve funkci ředitelky Základní školy Zbiroh, které se podařilo získat mezinárodní titul Ekoškola. Environmentální výchova byla a stále je plánovitě a systematicky zařazována do výuky i zájmového vzdělávání. Škola vždy kladla důraz na formování ekologicky správného vztahu žáků k přírodě. Za působení paní ředitelky byly vybudovány kvalitně vybavené odborné učebny a žáci se aktivně zúčastňovali celé řady školních projektů.
8. doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni
Dlouhodobě spolupracuje s Odborem školství, mládeže a sportu KÚPK při podpoře technického vzdělávání, talentovaných žáků a organizaci mezinárodní robotické soutěže. Ve své vědecké kariéře se zaměřuje především na oblast impaktní biomechaniky – zabývá se například virtuálními modely lidského těla využívanými pro analýzu rizika poranění v dopravě. Pan Hynčík je velmi dobrým pedagogem, který předává bohaté znalosti a zkušenosti studentům a působí i jako hostující profesor v zahraničí.
9. Ing. Marie Jíchová, Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
Paní Jíchová vyučuje odborné předměty a ICT, ale i chemii a ekonomiku. Výrazně se podílela na vzniku školních vzdělávacích programů. Ve spolupráci s Cechem obkladačů ČR se podílela na tvorbě podkladů pro mistrovskou zkoušku oboru Obkladač. Vždy patřila mezi respektované učitele a i kolegové oceňují její přátelskou povahu, ochotu pomoci a zájem o kvalitní profesní přípravu žáků školy.
10. Ing. Karel Kalaš, Střední průmyslová škola, Klatovy
Pan Kalaš působí na škole již 35 let. Stál u zrodu nového studijního oboru Elektrotechnika se zaměřením na automatizační techniku. Zasadil se o nasměrování tohoto oboru cestou, po které absolventi opouštějí školu připraveni na elektrotechnicky zaměřené pracovní pozice, případně prohlubovat svoje znalosti na vysokých školách. Jeho přístup k výuce a k žákům je velmi osobitý, vstřícný, spravedlivý a lidský, díky čemuž žáci bez řečí přijímají i jeho vysoké nároky a požadavky.
11. Alena Kalousová, Základní škola a Mateřská škola Holoubkov
Řadu let působila jako vychovatelka ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Holoubkov. Svou práci vždy milovala a věnovala jí i nemálo svého volného času. Pro žáky školy připravovala množství sportovních i kulturních aktivit. Výraznou měrou přispěla k pozitivnímu vnímání školy jako místa, kam žáci rádi chodí.
12. Marcela Kozáková, ředitelka - Mateřská škola Nezvěstice
Pod vedením paní ředitelky vykazuje mateřská škola kvalitní úroveň řízení školy i poskytovaného předškolního vzdělávání. Díky jejímu aktivnímu přístupu v oblasti řízení pedagogických procesů se daří udržovat zdravé školní klima. Pracuje na systematickém rozvoji kvalitního pedagogického sboru včetně výborných materiálních podmínek pro předškolní vzdělávání.
13. Mgr. Václav Křivohlavý, 34. základní škola Plzeň, Gerská 32
Po dobu 25 let byl ředitelem 34. základní školy Plzeň. Vytvořil funkční systém řízení, škola je díky jeho působení velmi dobře materiálně a technicky vybavena. Vždy udržoval kvalifikovaný pedagogický sbor zajišťující kvalitní výuku a předností školy byla a je také pestrá nabídka volnočasových aktivit, které podporují rozvoj osobnosti žáků v různých oblastech jejich zájmů.
14. Bc. Monika Laláková, ředitelka - Mateřská škola Plasy
Paní ředitelka klade důraz na problematickou oblast u dětí předškolního věku, kterou jsou četné logopedické vady a poruchy řeči. Z tohoto důvodu je škola zapojena do projektu zaměřeného na metodiku logopedické prevence u dětí předškolního věku, což se pozitivně projevuje v úspěšné eliminaci logopedických vad. Své odborné zkušenosti a poznatky předává ostatním ředitelkám a učitelkám mateřských škol v rámci ORP Kralovice.
15. Mgr. Martina Lísková, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
Paní učitelka je v kolektivu velice oblíbená, s grácií stíhá práci třídní učitelky, metodičky prevence a při tom všem má vždy pro každého milý úsměv. Má dlouholetou zkušenost v přímé ošetřovatelské péči. S entuziasmem poskytovala pomoc žákům, kteří měli nejrůznější problémy v období pandemie. Nejsložitějším případem v její práci byl případ, kdy se jí podařilo umístit žákyni z nevyhovujícího rodinného prostředí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
16. Mgr. Věra Lomberská, ředitelka - Základní škola speciální, Plzeň
Ve funkci ředitelky Základní školy speciální Plzeň je od roku 1992. Škola pod jejím vedením nadstandardně pečuje o žáky středně těžce, těžce mentálně postižené a žáky s více vadami. S velkým úsilím jsou tito těžce postižení žáci zapojováni do různých přehlídek, soutěží, výstav. Ve škole za jejího působení bylo vybudováno rehabilitační centrum.
17. Mgr. Richard Nový, ředitel - Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory
Již řadu let je pod jeho vedením poskytována kvalitní podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou ve škole velmi dobře integrováni. Ředitel poskytuje metodické zázemí pedagogům a asistentům pedagoga pracujícím s těmito žáky s využitím efektivních metod a forem pedagogické práce. Velmi dobře je rozvíjena také spolupráce školy s jejími partnery a s veřejností. Vnitřní prostory školy i vnější prostředí je průběžně obnovováno a celkově kultivováno.
18. Ing. Marie Pražská, Základní škola a Mateřská škola Mlečice
Od roku 2007 do roku 2020 působila ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Mlečice. Zasloužila se velkou měrou o zachování a fungování školy v obci Mlečice. V zájmu poskytování kvalitních služeb a pestřejší vzdělávací nabídky cíleně spolupracovala s řadou partnerů, čímž významně obohacovala činnost školy. I nadále trvá její spolupráce s obcí, stále je velmi aktivní a je nezbytnou součástí života obce Mlečice.
19. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Působí na Západočeské univerzitě v Plzni a dlouhodobě se věnuje vzdělávání vysokoškolských učitelů a lektorů dalšího vzdělávání. Specializuje se na distanční vzdělávání, e-learning a moderní technologie. Spolu se svým týmem připravila v období pandemie covid-19 pro školy řadu podpůrných materiálů a webinářů směrem k distančnímu vzdělávání. Již několik let také spolupracuje s Odborem školství, mládeže a sportu KÚPK na pořádání soutěže KONTEXT - Krajská online soutěž v porozumění anglickému odbornému textu.
20. Ing. Václav Šindelář, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy
Dlouholetý a velmi zkušený učitel odborných ekonomických předmětů především účetnictví. Stál u zrodu Vyšší odborné školy a podílel se na pracích spojených s akreditacemi oborů, které díky jeho dlouholetým zkušenostem byly vždy úspěšně zrealizovány. Velkým přínosem jsou jeho praktické dovednosti, které načerpal během let strávených ve výrobních podnicích. Zároveň se ve svém volném čase podílí na výchově mládeže v mimoškolních aktivitách.
21. Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel - Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
Pan ředitel dlouhodobě věnuje trvalou a značnou pozornost zlepšování materiálních, personálních a výukových podmínek k zabezpečení kvality přípravy žáků ve všech vyučovaných oborech. V roce 2016 úspěšně zvládl sloučení se střední školou v Horní Bříze. Výrazným úspěchem bylo prosazení záměru a vybudování nové výukové haly v areálu Borská 55 pro stavební obory truhlář, instalatér a malíř. Pod jeho vedením škola pořádá řadu soutěží, ve kterých žáci dosahují výborných výsledků. V letošním roce se konal již 18. ročník významné soutěže Kája Hoblík. Pan ředitel aktivně podporuje spolupráci se zahraničními středními školami.
22. Mgr. Lenka Švarcová, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn
Je nejen výbornou učitelkou ve svých předmětech, ale má i velice pěkné vztahy se svými žáky. Citlivě řeší jejich problémy nejen v oblasti vzdělávání, ale jako třídní učitelka jim pomáhá zvládat i náročné životní situace. Velice obětavě se zapojuje do různých aktivit školy a nejvíce se věnuje výtvarné oblasti, která je jejím celoživotním koníčkem.
23. Iva Vainarová, ředitelka - Základní umělecká škola, Plzeň
Funkci ředitelky vykonává již 32 let. Je dlouholetou předsedkyní kytarové sekce Krajské umělecké rady ZUŠ. Plzeňský kraj zastupuje v Asociaci základních uměleckých škol ČR. Je vynikající organizátorkou řady uměleckých soutěží. Pod jejím vedením škola, jako jediná v Plzeňském kraji organizuje Akademii umění a kultury III. věku. Výborně zvládá řídící práci na řadě odloučených pracovišť školy, nově i ZUŠ Plzeň, Jagellonská 14.
24. PhDr. Blanka Veselá, emeritní ředitelka - Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň
Byla dlouholetou ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň. Celý svůj profesní život zasvětila péči o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. I po odchodu na zasloužený odpočinek v roce 2014 pracuje jako psycholog ve speciálně-pedagogickém centru. Při své práci se vždy snažila uplatňovat moderní principy poradenské práce.
25. PhDr. Ivana Žufanová, Sportovní gymnázium Plzeň
Je učitelkou předmětu německý jazyk a vedoucí předmětové komise cizích jazyků. Uplatňuje moderní metody výuky, žáky umí zaujmout a probouzet v nich zájem o německý jazyk. Přispěla k tvorbě vzdělávacích a výukových materiálů. Jako třídní učitelka má lidský přístup a potřebnou empatii k žákům i jejich rodičům.


Galerie