Norští hosté z Hordalandu navštívili Plzeňský kraj

obrazek
11. listopadu 2019 08:24, aktualizováno 06. prosince 2019 06:15, Ing. Zuzana Švehlová


V úvodu týdenního programu byli nejprve zahraniční hosté podrobně seznámeni se školským systémem České republiky a se systémem podpory nadaných žáků. Při prezentaci byla věnována velká pozornost i soutěžím vyhlašovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Plzeňským krajem. Tyto soutěže jsou jednou z mnoha aktivit pro nadané žáky. Prezentován byl také v republice ojedinělý projekt „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“, který v letošním roce oslavil 10 let své úspěšné existence. Členové pracovní skupiny obou zemí diskutovali o rozdílnostech ve vzdělávání a získali ucelený přehled o obou vzdělávacích soustavách.Druhý společný den se členové pracovní skupiny zúčastnili zahájení soutěže Technika má zlaté dno ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Žáci 19 základních a 19 středních škol společně pracovali se stavebnicemi Merkur a Boffin. Společným úkolem soutěžících bylo sestavení třídící linky na elektrický pohon s elektronickou regulací. Tato soutěž je jednou z technických soutěží vyhlašovaných Plzeňským krajem a jejím cílem je mimo jiné rozvíjet řemeslnou zručnost žáků. Soutěž je určena nadaným žákům, kteří rozvíjejí svůj talent nad rámec svých školních povinností.


V průběhu soutěže si členové pracovní skupiny prohlédli učebny Středního odborného učiliště elektrotechnického. Byli seznámeni s oborovou nabídkou školy, se systémem vzdělávání pedagogických pracovníků a s možností studia při zaměstnání.Následovala návštěva Sportovního gymnázia Plzeň. Studium umožňuje nadaným a mimořádně nadaným žákům skloubení gymnaziálního studia s aktivní sportovní činností. Hosty z Norska zaujala šíře výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, která je doplněna s rozvojem sportovního talentu žáků profesionálními trenéry a s úzkou spoluprací se sportovními kluby. Žáci nižšího stupně gymnázia přivítali zahraniční hosty velmi pěkně připravenou ukázkou výuky anglického jazyka, během které představili svůj sport a své největší sportovní úspěchy.


V odpoledních hodinách se pracovní skupina vrátila zpět do sálu učiliště, kde vrcholilo finále soutěže. Žáci soutěžních týmů představili norským hostům své sestavené soutěžní práce a diskutovali s nimi o průběhu soutěže.Středa byla v nabitém programu věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérovému poradenství. Jednání se uskutečnilo na Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Plzni a bylo účastníky velmi dobře hodnoceno.

Ve čtvrtek se členové pracovní skupiny přesunuli na jednání do Domažlic, kde byli přijati ředitelkou Gymnázia J. Š. Baara a pedagogickým sborem. Hlavním bodem jednání byla podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků ve výuce, systém testování žáků ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a metody výuky talentovaných žáků. Součástí prezentace školy byla praktická ukázka výuky nadaných žáků a příklady dobré praxe. Žáci maturitního ročníku předvedli tandemovou a skupinovou výuku biologie u spolužáků v nižších ročnících. Závěrečná diskuse s učiteli školy efektivně přispěla k doplnění získaných informací a byla přínosem pro všechny zúčastněné.
Při pátečním jednání se členové pracovní skupiny inspirovali, jak obohatit výuku ve školách využitím nejmodernějších technologií a jak rozvíjet digitální kompetence žáků. Byli seznámeni s možnostmi reálného využití dronů v zemědělství, stavebnictví a odpovídajících oborech vzdělání na středních školách. Následovala prohlídka Techmanie Science Center a představení programu nabízeného školám, který žáky seznamuje se základními přírodními jevy a zákony a láká k experimentování.Závěrečný workshop pomohl shrnout získané poznatky uplynulých dvou setkání. Členové pracovní skupiny získali kompletní přehled o způsobu vzdělávání v obou zemích a o systémové podpoře nadaných žáků. V další části projektu bude spolupráce více prohloubena. Aktivity budou směřovat k praktickým ukázkám a návštěvám škol, pozornost bude věnovaná neformálnímu vzdělávání. Dílčí výsledky projektu budou prezentovány školám v obou regionech a bude jim nabídnuta možnost navázání spolupráce.
Plzeňský kraj si v pátek 25. října připomněl 30 let od pádu totalitního režimu v tehdejším Československu. Projekt „Kapely s příběhem“ připomněl písně, které provázely český národ od totality k demokracii. Tento večerní program a příležitost setkat se s hejtmanem Plzeňského kraje byl pro norské hosty jistě silným zážitkem.Sobotní návštěva expozice v Centru stavitelského dědictví v Plasích nabídla hostům z Norska se seznámit s programy muzejní pedagogiky určené žákům základních a středních škol. Během dvouhodinové prohlídky byly členům pracovní skupiny představeny aktivity, které jsou žákům při návštěvě Centra nabízeny. S velkým úspěchem u členů skupiny se setkala možnost praktické ukázky zhotovení výrobku. V rámci prohlídky se účastníci seznámili s modely, mapují práci architekta Jana Kaplického a studia Future Systems od jeho počátků až k posledním nerealizovaným stavbám. Sobotní program byl zakončen prohlídkou kláštera v Plasích, který je dominantou severního Plzeňska.
Projekt získal grant ve výši 66 000 € z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.