Informace k administraci ubytování, výplatě kompenzačního příspěvku a důležitá upozornění pro ubytovatele

obrazek
19. dubna 2022 13:52, aktualizováno 21. října 2022 10:25, Mgr. René Zeithaml

Pozastavení uzavírání nových dohod o zajištění ubytovací kapacity

Plzeňský kraj se od počátku konfliktu na Ukrajině podílí na zajišťování přechodného nouzového ubytování pro uprchlíky, kteří nemají jinou možnost ubytování. Po ukončení nouzového stavu zůstává úkolem hejtmana kraje, na základě novelizovaného zákona č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), zajistit dostupnost kapacit pro uprchlíky, kteří požádají o přidělení nouzového ubytování.

Dostupnost ubytovacích kapacit hejtman podle lex Ukrajina zajišťuje tak, že uzavírá s provozovateli volných objektů dohodu, na základě které se objekt eviduje v evidenci nouzového ubytování (HUMPO) a kam může krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) přidělit ubytování. Pouze takto přidělené ubytování v objektu zavedeném do HUMPO může být krajem hrazeno.

Úkolem kraje není a nikdy nebylo proplácení ubytování poskytnutého uprchlíkům jiným způsobem. Dle metodiky MV ČR po účinnosti nové právní úpravy již není možné, aby ubytovatel přicházel s požadavkem na proplacení nákladů na ubytování s tím, že sám ze své vůle ubytovává osoby a ex post žádá o zařazení do evidence HUMPO a úhradu nákladů. Právní nárok není ani na zařazení volné ubytovací kapacity do HUMPO.

V současné době je na základě uzavřených dohod dostatek volných ubytovacích kapacit ke zvládání aktuálního stavu uprchlické krize. Z tohoto důvodu Plzeňský kraj pozastavuje až do odvolání kontraktaci volných ubytovacích kapacit (uzavírání nových dohod o zajištění ubytovací kapacity). Nabídky volných ubytovacích kapacit však budou nadále evidovány a v případě potřeby navýšení kapacit bude zájemce kontaktován.


Registrace a uzavření smlouvy

Pošlete vyplněnou tabulku „Ubytování“ (viz příloha) na email ubytovani-UK@plzensky-kraj.cz. Pokud ještě nejste zaevidováni v systému HUMPO (HUMANITÁRNÍ POMOC - celostátní evidence ubytovatelů a ubytovaných uprchlíků), budou Vám doručeny přístupové údaje do tohoto systému. V něm budete kontrolovat, jestli seznam osob registrovaných na KACPU (Americká 47, Plzeň), kde je zavedou do HUMPO, a u Vás ubytovaných, odpovídá skutečnosti, a budete u nich editovat dobu jejich ubytování a dále také údaje o svém ubytovacím zařízení. Údaj „ubytován do“ vyplňujte pouze až po skutečném ukončení ubytování osoby! Nebudete mít oprávnění přidávat nové ubytované osoby.

Dále Vám zasíláme návrh „Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely“. Aby mohla být smlouva vyhotovena a administrována, žádáme Vás o vyplnění zažlucených údajů. Do „bližší specifikace ubytovací kapacity“ popište stručně nabízené ubytování (sociální zařízení na pokoji/společné, kuchyně na pokoji/společná, internet, domácí zvířata ANO/NE, parkoviště,...) a zašlete nám ji společně s tabulkou „Ubytování“ na email ubytovani-UK@plzensky-kraj.cz, obojí v nezměněných formátech (smlouva – docx, tabulka – xlsx). Zbytek bude doplněn námi po komunikaci s Vámi. Tvorbu smlouvy můžete konzultovat na adrese jitka.fronkova@plzensky-kraj.cz a petra.jarosova@plzensky-kraj.cz. Po podpisu smlouvy hejtmanem Plzeňského kraje Vám zašleme tři výtisky. Dva podepsané výtisky pak zašlete poštou zpět na adresu Plzeňský kraj, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.


Výplata paušální náhrady nákladů

Výplata paušálních náhrad nákladů bude probíhat po zaevidování ubytovacího zařízení a ubytovaných osob do systému HUMPO vždy za každý měsíc zvlášť na základě exportu dat ze systému HUMPO, který budete podepsaný přikládat jako přílohu k faktuře, kterou zašlete na email posta@plzensky-kraj.cz. Faktura musí být vystavena s těmito údaji o odběrateli Plzeňský kraj, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČ 70890366, DIČ CZ70890366.


Důležitá upozornění

Ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, vyplývá ubytovateli
a) povinnost oznámit policii ČR ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování
b) vést domovní knihu
Pro splnění této povinnosti můžete využít aplikaci UbyPort na stránkách Policie České republiky
https://www.policie.cz/clanek/jak-se-prihlasim-do-ubyportu.aspx
nebo si koupit domovní knihu např. zde
Domovní kniha, ubytovací kniha pro cizince, samopropisovací - texpo-cz.cz

Soubory ke stažení