GoHigher - Budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace

obrazek
04. října 2023 11:19, Mgr. Ludmila Novotná

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. je odborným partnerem Plzeňského kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III, jehož smyslem je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v kraji. Jednou z priorit Regionální inovační strategie Plzeňského kraje jsou Lidé pro výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) s důrazem na ověření funkčnosti vybraných služeb péče o zapálené a talentované žáky SŠ. Základní zaměření těchto služeb vychází současně i ze Strategie podpory nadání v Plzeňském kraj.

Cílem aktivity je vytvořit atraktivní a inspirativní prostředí v Plzeňském kraji pro rozvoj talentů a vybudování sítě (komunity) talentovaných žáků. Dále pak zlepšení spolupráce se subjekty formálního a neformálního vzdělávání připravujících programy, které respektují svým zaměřením oborovou specializaci Plzeňského kraje a podporují budování komunity talentů pro výzkum vývoj a inovaci (dále jen VaVaI). Aktivity realizované v rámci projektu proběhnou ve spolupráci se subjekty neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji pracujícími s talentovanou mládeží, výzkumnými, vývojovými a inovačními organizacemi v kraji, absolventy středních škol Plzeňského kraje.

Cílové skupiny:
Aktivity jsou na všechny žáky středních škol Plzeňského kraje vykazující určitý potenciál a ochotu rozvinout se nad rámec školy s hlubším zájmem o přírodní a technické vědy, žáky zapálené, motivované, přemýšlivé, zapojující se do odborných soutěží a žáky nadané. Dalšími cílovými skupinami jsou pedagogičtí pracovníci, pedagogové volného času, aktéři výzkumného a inovačního prostředí a v neposlední řadě i rodiče a veřejnost.

Výsledky aktivity:
• Přehledná a ucelená nabídka aktivit pro talentované žáky SŠ a systém sdílení informací prostřednictvím platformy www.gohigher.cz, resp. www.podporatalentu.cz.
• Síť talentovaných žáků SŠ a jejich zapojení do rozvoje komunity talentů v kraji.
• Databáze odborníků ochotných spolupracovat s talenty a odpovídat na jejich hluboké otázky, na které již pedagogové vzhledem k jejich vysoké specifitě již nemohou odpovědět.
• Síť odborníků z praxe s talentovanými umožní řešení odborných projektů na vědecké instituci.
• Otevření vývojových a inovativních firem a výzkumných organizací žákům středních škol přinese zejména gymnazistům praktické zkušenosti o představě, co by chtěli v rámci svého povolání dělat a organizace, možnost vypsat pro talentované odborné stáže, maturitní práce či práce do SOČ určitým způsobem nabízí možnost získat perspektivní budoucí zaměstnance.
• Zlepšit vnímání potenciálu talentů pro výzkumný a inovační rozvoj kraje.
• Spolupráce mezi organizacemi s vysokou přidanou hodnotou a subjekty poskytujícími podporu talentovaným jedincům.

Specifickým cílem těchto aktivit je inovovat a rozšířit aktivity realizované v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraje (odborné kempy a kurzy), který realizuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci se Střediskem služeb školám Plzeň za finanční podpory Plzeňského kraje. Pro nadané a talentované žáky jsou organizovány od roku 2010 letní odborné kempy a kurzy. Projekt je zaměřen na žáky, kteří se prosadili v krajských a vyšších kolech vědomostních a uměleckých soutěží a olympiád. Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji byl v letech 2010 a 2011 podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tj. z evropských a národních zdrojů. Od roku 2012 podporuje projekt ze svého rozpočtu PLZEŇSKÝ KRAJ. Za celou historii (13 let, 2010 – 2023) se doposud odborných kempů a kurzů zúčastnilo 2 615 žáků.

Co se konkrétně nabízí žákům středních škol?
• Dvoudenní vzdělávací multioborové exkurze zaměřené zejména na oblasti specializace kraje (Biomedicína a technika ve zdravotnictví, Chytrá mobilita, Moderní energetika, Inteligentní výrobní systémy a Nové materiály a technologie, Udržitelnost) (1 až 2 za rok)
• Vzdělávací akce ve významných výzkumných organizacích, vývojových pracovištích a inovačních firmách (1 až 2 za rok)
• Buddy programy - GoHigher Café, MeetUp, apod. Setkání se současnými studenty SŠ i absolventy, předávání zkušenost, navazování partnerství, osobní růst a rozvoj jejich potenciálu, předávání inspirativních příkladů, další rozvoj komunity, příprava závěrečné konference (1 za rok)
• Zahraniční exkurze pro dlouhodobě aktivní zapojené a registrované talenty (květen 2025)

Pedagogům, odborníkům a pracovníkům neformálního vzdělávání nabízí:
• Vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníků neformálního vzdělávání a odborníkům z praxe zaměřené na specifika práce s talentovanou mládeží ve spolupráci s NPI ČR a odborníky z praxe (1 až 2 za rok)

Veřejnosti pak:
• Závěrečnou konferenci talentů v Plzeňském kraji (květen 2025)

Kontaktní osoby:
• Ing. Eva Rojíková, rojikova@rra-pk.cz, +420 702 024 925
• Mgr. Ludmila Novotná, Ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz,+420 377 195 373
• Bc. Jakub Štěpánek, Jakub.Vit.Stepanek@seznam.cz

Web a další zdroje pro informace:
www.gohigher.cz, www.podporatalentu.cz
• www.instagram.com/gohigher_cz
• https://www.facebook.com/podporatalentuPK