Nadaní žáci

Tematická zpráva ČŠI – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách - zaměřovala se zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků ...

Specifikace dětí, žáků a studentů pro účely vykazování v oblasti nadání

Tato specifikace slouží k jednotnému vykazování nadaných a mimořádně nadaných žáků.

Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků

K vyhledávání nadaných na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií jsou vytvořeny posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků.

Posouzení stavu a potřeb metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost

Posouzení stavu a potřeb metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky se zájmem o výzkumnou a vývojovou činnost VaVaI v Plzeňském kraji

Testování kognitivně nadaných v 5. třídách

Cílem screeningového testování kognitivního nadání u žáků 5. ročníků je vyhledat potenciálně nadané žáky.