Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2020

obrazek
02. prosince 2020 16:27, aktualizováno 20. ledna 2021 10:11, Mgr. Renata Kulhánková

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“.

Vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2020 příjemce předloží v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor u dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“ nejpozději do 31. 1. 2021.

V roce 2020 museli někteří poskytovatelé sociálních služeb v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 a vytížeností personálu uzavírat Dohody o provedení práce (nebo Dohody o pracovní činnosti) se studenty či „dobrovolníky“. Vzhledem k naléhavým provozním důvodům je možné v případě uzavření těchto DPP (DPČ) překročit monitorovací ukazatel „Průměrná měsíční výše úvazků za rok 2020“ o více než 20 %. Příloha vyúčtování č. 5 (Monitorovací ukazatele) je pro tento účel upravena a poskytovatel zde musí uvést hodnotu úvazků zaměstnanců na DPP (DPČ) v souvislostí s COVID-19. Souvislost s epidemií COVID-19 musí být pro případné kontroly prokazatelná.

 !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Došlo k úpravě formulářů v důsledku čerpání dotací MPSV v souvislosti s epidemií COVID-19.

Vzhledem k tomu, že sociální služby, které čerpají finanční prostředky z OPZ nemohly žádat o dotaci MPSV z „programu podpory D“, došlo k úpravě formulářů vyúčtování a pokynů k jejich vyplnění v rámci dotačních titulů Plzeňského kraje (podpora z IP a ze §101a).

V případě, že poskytovatel obdržel dotaci od MPSV v rámci:

•„Dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů, v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory E)“

je nutné, aby z důvodu stanovení objektivní výše nákladů na zajištění základních činností sociálních služeb poskytovatel dále:

•doložil přílohu 4c – náklady a výnosy vztahující se dotaci MPSV z „Programu podpory E“.

V souvislosti s výše uvedeným došlo k úpravě formuláře přílohy vyúčtování č. 5 Monitorovací ukazatele služby. Příjemce dotací MPSV (Program podpory E) musí v příloze č 5:

•zahrnout do nákladů sociální služby kromě nákladů uvedených v příloze 4a (náklady v rozsahu Pověření) také náklady uvedené v příloze 4c (Program podpory E),
•zahrnout do úhrad od klientů kromě úhrad uvedených v příloze 4a také část dotace (výnosů) uvedených v příloze 4c odpovídající výši výpadků z příjmů (z úhrad), na které byla dotace poskytnuta.

V případě, že poskytovatel obdržel dotaci v dotačních řízeních na „Podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců“, tyto finanční prostředky ani náklady z nich hrazené se ve vyúčtování NEPROJEVÍ. 

V případě, že poskytovatel obdržel ze strany MPSV jednorázovou dotaci v souvislosti s epidemií COVID-19, kontaktuje před předložením vyúčtování vedoucí oddělení správního a realizace projektů Mgr. Hanu Jílkovou. Vyúčtování bude řešeno individuálně.

Kontaktní osoby:
•Mgr. Renata Kulhánková (referent Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 178
•Mgr. Hana Jílková (vedoucí Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 192

Soubory ke stažení