Základní orientační informace k GDPR

obrazek
17. dubna 2018 08:53, aktualizováno 19. ledna 2022 14:54, Mgr. Markéta Svobodová

Základní orientační informace k GDPR

Metodika Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra připravilo pro zájemce z řad veřejné správy internetové stránky k problematice ochrany osobních údajů (http://www.mvcr.cz/gdpr), které neustále aktualizuje a doplňuje o nové metodické pokyny a další informace. Na internetových stránkách Ministerstva vnitra již byly zveřejněny tyto metodiky a návody:

  • systémová analýza působnosti obcí (Systémová analýza obcí - Ochrana osobních údajů) a systémová analýza krajů (Systémová analýza krajů - Ochrana osobních údajů). Obě tyto vzorové analýzy umožní územním samosprávným celkům při vlastních inventurách zpracování osobních údajů popsat a zhodnotit stav ochrany osobních údajů a přinesou návody pro řešení případných problémů.
  • kontrolní seznamy (Checklisty) pro obce (Kontrolní seznamy (Checklisty) pro obce - Ochrana osobních údajů), které zejména malým obcím umožní jednoduchým způsobem zkontrolovat, zda splňují zákonné požadavky v této oblasti.
  • metodické pokyny k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, aktualizované a doplněné o vzorovou pracovní náplň pověřence (Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ochrana osobních údajů). Jedná se o „Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí“. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží na systém ochrany osobních údajů. Jeho povinností je poskytovat poradenství správcům a zpracovatelům, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec je rovněž kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují (tj. subjekty osobních údajů). Pověřenec však nerozhoduje o nastavení systému zpracování osobních údajů u správce, ani za ně nezodpovídá.
  • metodické pokyny ke spisové službě (Spisová služba - Ochrana osobních údajů). Metodický návod "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců" doporučuje původcům postup při prověřování, zdali užívané systémy spisové služby splňují kritéria pro ochranu osobních údajů podle požadavků příslušných právních předpisů. Návod pak doplňuje metodika "Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů", která je pomůckou pro stanovení skartačních lhůt vybraných typů dokumentů.

Ministerstvo vnitra rovněž koordinuje metodickou činnost ústředních správních úřadů v oblasti ochrany osobních údajů. Na uvedených stránkách Ministerstva vnitra jsou zveřejňovány také metodiky jednotlivých rezortů k problematice GDPR, na kterých Ministerstvo vnitra spolupracovalo (Rozcestník - Ochrana osobních údajů).

Metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů

Problematice GDPR se rozsáhle věnuje i Úřad pro ochranu osobních údajů, který má na svých webových stránkách část věnovanou Obecnému nařízení GDPR. Vedle Základní příručky ke GDPR a souvisejících dokumentů zde naleznete i odpovědi na konkrétní otázky k praktické aplikaci ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Krajského úřadu Plzeňského kraje: Mgr. Milan Švarc, vedoucí útvaru interního auditu, pověřenec pro ochranu osobních údajů (tel.: 377 195 751, e-mail: milan.svarc@plzensky-kraj.cz.).